ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

к. геогр. н., доцент Леся Ковальська,
магістр Іван Мариневич

Україна, м. Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника», факультет туризму

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

The article analyzes the experience of foreign EU member states, examines the impact of European integration on the development of the tourist market, presents mechanisms for improving the efficiency of tourism tourism in depressed regions on the example of the Baltic states, Poland. On the basis of the systematic approach, using the methods of comparison, historical, statistical and analytical analysis, a model and priority directions of tourism development aimed at creating and consolidating a positive image of Ukraine are presented.

Keywords: EU-countries, tourism, Ukraine, foreign experience, model of development.

References

1. Балабанов Г. В. Туризм в Європейському Союзі: глобальний, національний та
регіональний виміри / Г. В. Балабанов // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2015. – №2. – С. 29–33.
2. Барановський Ф. В. Чинники та мотиви європейської інтеграції України/ Ф. В. Барановський // Політичний менеджмент. – 2007. – № 6.– С. 115 – 124.
3. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. /
П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. – К. : Хай–Тек Прес, 2007. – 336 с.
4. Гайдук А. Б. Інтегрований туристичний концерн – сучасна форма туристичного
підприємства в умовах глобалізації / А. Б. Гайдук // Регіональна економіка. – 2006. – №2. – С.204– 211.
5. Горбань Н. І., Ханіна Р. І., Ковальчук О. І., Вплив інтеграційних процесів на розвиток
туристичного ринку в Україні//Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – С. 120 – 128.
6. Грачевська Т. О., Калініна С. Ю. Міжнародний туризм як фактор зміцнення відносин
між Україною та країнами ЄС – Політологія. – 2015. – № 6 – С. 163 – 169.
7. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.
8. Заводський В. М. Процес інтеграції країн Балтії у Європейський Союз (1991 – 2004) /
В. М. Заводський // Історичні і політологічні дослідження. – 2007. — №3/4
9. Зікеєва С. Г. Туристична галузь України в період євроінтеграції: соціально-економічний
аспект / С. Г. Зікеєва //Економіка і менеджмент культури. – 2013. – №1. – C.74– 82.
10. Краєвська О. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері туризму:
політико-правовий аспект / О. Краєвська, Ю. Присяжнюк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 269 – 278.
11. Кулькова Є. Ю. Співпраця України та Європейського союзу у сфері туризму –
[Електронницй ресурс]. – Режим доступу. – http://confcontact.com/2015_04_25/2/2_kulkova.html
12. Лавриненко Г. Формування міжнародного іміджу України в Західному світі (на
прикладі Польщі) [Текст] / Г. Лавриненко // Схід. – 2011. – № 4 (111). – С. 34-37.
13. Сливенко В. А. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку
країн Балтії // Вісник Дніпропетровського університету. Серія«Менеджмент інновацій». – 2014. – Вип.3. –C.93–99.
14. Туристичний бізнес країн Балтії та його зв’язок з Україною [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:http://msoffice.com.ua/.