ВПЛИВ ПРАКТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

д. філософ. н., проф. Куліненко Л. Б.

Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

In the article the author analyzes the modernization influence of higher pedagogical education on forming of professional and personal approach to contemporary teacher‟s preparation. In the article is discussed philosophical conception of practical training of future teachers as one of their professional development‟s way professional orientation. Based on subject-subjective paradigm, it includes the understanding of educational institution as a sphere of diverse realization of human nature manifestations, the recognition of experiential nature of knowledge along with its other sources; appeal to the creative nature of practice and its value essence; actualization of social, moral experience of personality and her/his self-development. It is proved that philosophical basis of teachers practical training are the principle of worldview pluralism and the position of coevolutionary worldview determinants, recognizing of creative features of modern humanistic strategies and innovation as the main criterion and the imperative of personality‟s becoming, understanding of creativity as archetype of future teachers‟ life activity.appropriate boundaries, the framework, the rules dictated by the nature of its activities, legal status.

Keywords: modernization, personality, practice, pedagogical education, teacher, innovation, praxeology, pedagogical process, knowledge society, philosophy of education.

References

1. Водолазька О. М. Ідеї гуманізації освіти та виховання в сучасній педагогічній практиці / О. М. Водолазька // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 978. – Серія : Валеологія : сучасність і майбутнє. – Випуск 11. – Харків: ХНУ імені
В. Н. Каразина, 2011. – С. 74-77.
2. Карнаух А. А. Проблеми становлення сучасної політичної культури в Україні / Анна
Карнаух // Роль політології у реформуванні політичної системи України : матеріали круглого столу «Роль політології у науковому забезпеченні реформи політичної системи України», 20–21квітня 2006 р. – К. : МАУП, 2006. – С. 62-71.
3. Кривоконь О. Г. Соціальний статус і соціальна роль особи в суспільстві /
О. Г. Кривоконь // Наукові записки Харківського університету Повітряних сил. – Серія:

Соціальна філософія, психологія. – Харків : ХУПС, 2006. – Випуск 1 (25). – С. 139-144.
4. Кузякіна М. Л. Проблеми громадянського виховання школярів у системі середньої освіти Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.. наук : спец.:13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / М. Л. Кузякіна. – Полтава, 2011. – 22 с.
5. Кучер О. А. Перспективи розвитку суспільствознавчої освіти з формування громадянської компетентності старшокласників та як чинник існування демократії/
О. А. Кучер // Педагогіка та психологія: традиції та інновації : матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 17–18 лютого 2012 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2012. – С. 28-30.
6. Лавриченко Н. Світоглядні основи моделювання громадянської освіти у шкільництві
США / Наталія Лавриченко // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал. – 2011. – № 1 (7). – С. 12-19.
7. Мануйлов Є. М. Виховання особистості до виконання соціальної ролі в суспільстві
/ Є. М. Мануйлов // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків : Право, 2011. – Вип. 7. – С. 16-21.
8. Муравицький В. О. інформаційна культура особистості як нова антропологічна риса
в сучасному глобалізованому світі / В. О. Муравицький // Вісник житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 47. – С. 42-46.
9. Сластенин В. А. Педагогика : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений]
/ В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.
10. Філософія політики : підручник / авт.-упоряд.: В. П. Андрущенко (кер.) [та ін.]. –
К.: Знання України, 2003. – 400 с.
11. Шилз Е. Нація, національність, націоналізм і громадянське суспільство/Едвард Шилз // Ї : незалежний культурологічний часопис. – 2001. – № 21. – С. 79-101.
12. Learning: The Treasure Within: Report to UNESCO of the International Commission on
Education for the Twenty-first Century : Highlights. – Paris : UNESCO Publishing, 1996. – 48 p.