ВПЛИВ ФУРОКСАНУ НА ПЕРЕБІГ ГЛІЦЕРОЛОВОЇ НЕФРОПАТІЇ

д. фармац. н. Самура Б. А.
д. біол. н. Корнієнко В. І.
ас. Дученко К. А.
д. фарм. н. Романенко М. І.

Україна, м. Харків, Харківська державна зооветеринарна академія

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

Мета дослідження – оцінка впливу 3-метил-7-(2-гідрокси-м-етилфенокси)-пропіл-8-(фуріл-2-)метиламіноксантину (умовна назва фуроксан) на показники функції нирок за умов експериментальної гліцеролової нефропатії у щурів. Розвиток гліцеролової нефропатії супроводжувався зменшенням об’єму виділеної сечі на 14 добу на 42,3% порівняно з інтактним контролем. Збіль-шився вміст ендогенного креатиніну в плазмі крові на 59,3%, а в сечі його рівень знизився на 45,9%. Розвиток гліцеролової нефропатії супроводжувався зниженням клубочкової фільтрації в 5,8 рази. В 3-й групі після застосування фуроксану клубочкова фільтрація збільшилася в 2,1 рази, реабсорбція підвищувалась на 8,4% в порівняні контрольною патологією. При застосувані фуроксану кількість сечовини в плазмі крові зменшилась в 1,56 рази в порівняні з контрольною патологією і збільшилась в 1,22 рази в порівняні інтактним контролем. Фуроксан збільшив ексрецію сечовини в 1,46 рази в порівняні з інтактним контролем і в 2,99 рази в порівняні з контрольною патологією, що демонструє розвиток ниркової недостатності у щурів.


Keywords: 
фуроксан, експериментальна ниркова недостатність, клубочкова фільтрація, реабсорбція.

References

1. Аракелян Н.Г. Профілактика та лікування гострої ниркової недостатності: пошук нових підходів / Н.Г. Аракелян, С.Ю. Штриголь // Вісник фармації. – 2005. – Т. 44, № 4. – С. 52-55.
2. Джеймс А. Шейман. Патофизиология почки / Джеймс А. Шейман: пер. с анг.– /2-е изд., ucnp. // J. — М.:- СПб: Бином; Невский Диалект, 1999.-206 с.
3. Скорость клубочковой фильтрации – показатель функционального состояния эндотелия на ранних стадиях развития хронической болезни почек / А. В. Смирнов, Н. Н. Петрищев, И. Ю. Панина и др. // Тер. арх. – 2007. – № 79 (6). – С. 25–29.
4. Наточин Ю.В. Новый подход к интегративной функциональной характеристике почек при разных типах диуреза / Ю. В. Наточин, А. В. Кутина // Нефрология. – 2009. – Т. 13, № 3. – С. 19-23.
5. Fitzharris G. Regulation of intracellular pH during oocyte growth and maturation in mammals. /G. Fitzharris, J. Baltz // Reproduction. – 2009. – Jun 11, Р. 98-111.
6. Машковский М.Д. Лекарственные средства / М.Д. Машковский. — /изд. 15-е, перераб., испр. и доп.]. — М.: Новая Волна, 2009. – 1206 с.
7. Побочное действие лекарств /С.М. Дроговоз, А.П. Гудзенко, Я.А. Бутко [та ін.] //Х.: «СИМ», 2010. – 480 с.
8. Дученко К.А., Корнієнко В.І., Самура Б.А. та ін. Дослідження гострої токсичності та діуретичної активності 7-(2-гідрокси-3-п-метоксифенокси)-пропіл-8-заміщених теофіліну // Експериментальна і клінічна медицина, 2015. – №4 (69). – С. 21-24.
9. Synthesis, physicalchemical and biological properties of 8-aminosubstituted 7- β-hydroxy(oxo)alkyl (aryl)-xanthenes / N.I. Romanenko, V.I. Kornienko, O.A. Pakhomova, [et al.] // Xth International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds Nov. 2013. Tashkent-Bukhara, Republic of Uzbekistan. P. 269.
10. Методи експериментального моделювання ураження нирок для фарма-кологічних досліджень: методичні рекомендації ДФЦ МОЗ України / С. Ю. Штриголь, В. М. Лісовий, І. А. Зупанець та ін. – К., 2009. – 47 с.
11. Брюханов В.М., Зверев Я.Ф., Лампатов В.В. и др. Методические подходы к изучению функции почек в єксперименте на животных // Нефрология, 2009. – Том 13, № 3. – С. – 52-62.
12. Доклінічні дослідження лікарських засобів: методичні рекомендації [за ред. О. В.Стефанова] – К.: Авіцена, 2001. – 528 c.
13. Лапач С. Н. Статистика в науке и бизнесе / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – К.: Морион, 2002. – 640 с.