УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ТА ПРАВОВИХ ЗАСАД ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ – СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

к. ю. н., професор Казанчук І. Д.

Україна, Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

Based on the analysis of current administrative law and scientific concepts discussed problems and prospects of improving the system of environmental protection and energy security in the context of the implementation of the state ecological policy of Ukraine. Specifically States that the state ecological policy of Ukraine in the field of energy security should be based on the principles and priorities such varieties as state policy in electric power industry; energy-saving policies and energy efficiency; price and tariff policy; state policy in the sphere of energy saving and efficient use of fuel and energy resources, renewable energy and alternative fuels. The author also defined the priority directions of realization of state policy in the sphere of energy security of Ukraine: reform of energy markets; transparency of business activities; competition and deregulation of markets; adaptation of the legal framework of Ukraine to the norms and standards of EU legislation; integration of Ukrainian energy sector to the energy markets of the EU and European energy security; improving energy efficiency and ensuring energy savings; diversification of sources and routes of energy supply; to overcome the dependence on Russia in energy supplies and technologies; the development of renewable energy with priority to the environmental, nuclear and radiation safety; formation of the power supply system of the national economy in emergency situations; creation of conditions for reliable energy supply and transit through the territory of Ukraine; protection of energy infrastructure from lugros.

Keywords: state environmental policy, energy security, the protection of the environment, fuel
and energy complex, the directions for improving.

References

1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до
2020 року: Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI // ВВР України. 2011. № 26. Ст. 218.
2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони [угоду ратифіковано законом України від 16.09.2014 № 1678-VII] // Зібрання законодавства України. 2015. № 5.
3. Про Угода про асоціацію між Україною та ЄС: зміст та імплементація / Автори-укладачі М. Кузьо, Д. Черніков, С. Павлюк. Київ: ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив», 2015. 51 с.
4. Про основи національної безпеки України : Закон України від 09.07.2017 // ВВР України. 2003. № 39. ст.351.
5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 // Урядовий кур’єр від 29.05.2015. № 95.
6. Стогній Б. С. Енергетична безпека України. Світові та національні виклики / Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, С. П. Денисюк. К.: Українські енциклопедичні знання, 2006. 408 с.
7. Латинін М. А. Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації:
монографія / М. А. Латинін, Т. М. Лозинська та ін. Х. : Вид-во ХарРІНАДУ ―Магістр‖, 2011. 220 с.
8. Трофименко О. О. Функціонування, стратегічний розвиток і регулювання відновлюваної енергетики : монографія / О. О. Трофименко, С. В. Войтко. К.: Альфа Реклама, 2014. 178 с.
9. Енергетична безпека України: оцінка та напрямки забезпечення / Ю. В. Продан, Б. С. Стогній, С. М. Бевз та ін. ; під ред. Ю. В. Продана. К.: ОЕП «ГРІФРЕ», 2008. 400 с.
10. Про електроенергетику : Закон України 16.10.1997 // БД «Законодавство України».
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/575/97-вр.
11. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року
«Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України»: Указ Президента України від 14.03.2016 №92/2016. URL: http://www.president.gov.ua/documents/922016-
12. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року
«Про скасування деяких рішень Ради національної безпеки і оборони України» та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України: Указ Президента України від 06.06.2014 № 504/2014 // Офіційний вісник України від 20.06.2014. № 47. стор. 33. ст. 1234.
13. Про енергозбереження : Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР // ВВР України. 1994. № 30. ст.283.
14. Про нафту та газ: Закон України від 12.07.2001 № 2665-III // ВВР України. 2001. № 50. ст.262.
15. Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 676. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/676-2014-п.
16. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг: Указ Президента України від 27.08.2014 № 694/2014. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/694/2014
17. Денисюк С. П. Особливості реалізації політики енергоефективності – пріоритети України. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2013. № 3 (34). С. 7–20; Ковалко М. П., Денисюк С. П. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України. К. : УЕЗ, 1998. 506 с.
18. Дрожжин Д. Ю. Механізм державного регулювання енергоефективності в Україні //
Державне будівництво. 2012. № 2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/06.pdf.
19. Праховник А. В., Коцар О. В. Формування інформаційного забезпечення розрахунків за електричну енергію в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України // Енергетика та електрифікація. 2009. № 3. С. 40–51.
20. Ставицька О. Енергетична стратегія України в контексті європейської інтеграції /
Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах : монографія. К.: КНТЕУ, 2011. С. 128–149.
21. Заремба І. М. Трансформація загроз енергетичній безпеці України на сучасному етапі // Стратегія економічного розвитку України. 2012. Вип. 11. С.124–127.
22. Улида В. Ю., Андронов В. А Державна зовнішньоекономічна політика в сфері електроенергетики // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2016. № 1. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua.
23. Захманн Г. Експорт електроенергії до ЄС: серія консультативних робіт. Берлін: Інститут економічних досліджень та політичних консультація Німецької консультативної
групи, 2009. 13 с.
24. Півняк Г. Г. Альтернативна енергетика в Україні : монографія / Г. Г. Півняк, Ф. П. Шкрабець. Донецьк. : НГУ, 2013. 109 с.
25. Ващенко Ю. В. Адміністративно-правовий статус енергетичного регулятора в Україні: сучасний стан та перспективи реформування у контексті європейської інтеграції : монографія. К.: Юрінком Інтер, 2015. 286 с.
26. Єрмілов С. Ф. Державна політика енергоефективності в українському та європейському контексті // Економіка і прогнозування. 2007. № 2. С. 27–42.
27. Кузьминчук Н. В. Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин
суб‘єктів електроенергетичного ринку // Проблеми економіки. 2014. №1. C. 59–64.
28. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року ―Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність‖: Розпорядження Кабінету міністрів України від 18.08.2017 № 605-р. : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-D1
29. Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. Урядовий кур’єр від 15.01.2015. № 6.
30. Шевцов А. І. Основні питання політики розвитку електроенергетичної галузі України: аналітична доповідь / А. І. Шевцов, В. О. Бараннік, М. Г. Земляний. 2017. URL: http:
dp.niss.gov.ua/public/File/docs/Pitannya_Pol %B3tiki.pdf.
31. Ілляшенко С. М. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: монографія. Суми : ВТД «Університетська книга», 2002. 250 с.
32. Онищенко С. В. Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України : монографія / C. В. Онищенко, М. С. Самойлік. Полтава : ПолтНТУ, 2012. 269 с.