THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF TRAINING OF SPECIALISTS TO WORK IN THE SPHERE CHILDREN’S- YOUTHFUL TOURISM IN THE UNIVERSITIES OF UKRAINE

Skrypchenko Iryna

Ukraine, Prydnipropetrovsk State academy of Physical Culture and Sport, Ph. D. (Physical
Education and Sport), Docent of Water Sports Department

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

References

1. Skrypchenko I.T. Theoretical and methodological foundations of professional training of future specialists in physical education and sport for work in the sphere children’s- youthful tourism / І.Т. Skrypchenko // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти: Збірник наукових праць. Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровська Я.М., 2016. – С.322-329
2. Гарбар Г. Підготовка фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України / Г. Гарбар: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2312-1947/article/view/28184
3. Дакаленко О.В. Використання навчаючого тестування у підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту за тематикою «туризм» з дисципліни «іноземна мова» / О.В. Дакаленко, І.Т. Скрипченко // Молодь і ринок. – Дрогобицький державний пед.університет ім. І.Франка. – 2015. – №3 (122). – С.89-94
4. Драгнєв Ю.В. Застосування інформаційних технологій у процесі професійного становлення майбутнього вчителя фізичної культури / Ю. В. Драгнєв [Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/nvd_2010_1_9.pdf
5. Конох А. Використання сучасних інноваційних технологій в процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури з спеціалізацією спортивно-оздоровчого туризму / А.Конох // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М., 2015. – С. 290-295
6. Конох А. Організаційно-методичні умови професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання зі спеціалізацією «Спортивно-оздоровчий туризм» у вищому навчальному закладі // А.Конох // Туризм і краєзнавство: Збірник наукових праць. ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М., 2014. – С.78-83
7. Кремень В.Г. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / за заг. ред. В. Г. Кременя. – К.: Пед. думка, 2011. – 293 с.
8. Макарова Л.С. Использование электронных учебных пособий в туристском образовании / Л.С.Макарова: [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/1646/1/49.pdf
9. Муц Л.Б. Роль інформаційних технологій в освіті : [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://intkonf.org/muts-lb-rol-informatsiynih-tehnologiy-v-osviti/
10. Пангелов Б. Передовий досвід організації туристсько-краєзнавчої роботи у вищих навчальних закладах України / Б. Пангелов, О. Красов // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М., 2015. – С. 332-339
11. Поліщук В. Характерні особливості підготовки майбутніх фахівців дитячо-юнацького туризму / В. Поліщук // // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М., 2015. – С. 339-344
12. Родин М.А. Пути повышения качества подготовки педагогов физической культуры в условиях вуза / М. А. Родин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://econf.rae.ru/pdf/2012/03/1083.pdf
13. Скрипченко И. Обучающие тестовые задания в подготовке будущих специалистов по физической культуре и спорту к профессиональной деятельности в сфере детско-юношеского туризма / Ирина Скрипченко // Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice: (Proiectul instituțional): Materialale conferinței internaționale, 4 dec. 2015/col. red.: Aftimiciuc Olga [et al.]. – Chișinău: S.n., 2015 (Tipogr. «Valinex» SRL). – Р. 108-111
14. Скрипченко И.Т. Использование деловых игр при обучении будущих специалистов по физической культуре и спорту по дисциплине «Педагогические методы исследований» / И.Т Скрипченко, В.В. Грюкова, И.М. Яремка // Здоровье для всех: Материалы VI международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск, 23-24 апреля 2015г. — Пинск: ПолесГУ, 2015. – С.211-214
15. Скрипченко И.Т. Использование электронных пособий для подготовки студенческой и ученической молодежи к туристскому слету / .Т. Скрипченко // Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения: материалы четвертой научно-практической конференции с международным участием (15-16 мая 2014 г., Москва) / ПИФКиС МГПУ – М., 2014. – С. 367-369
16. Скрипченко И.Т. Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту для сферы детско-юношеского туризма с использованием новых информационных технологий / Скрипченко И.Т. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2015. – Вип.3 К 1 (56) 15. – С. 333-336
17. Скрипченко І.Т. Підготовка фахівців для сфери дитячо-юнацького туризму в вищих навчальних закладах фізкультурного профілю / І.Т. Скрипченко // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно спортивної освіти в Україні: тези доповідей IV Всеукр. наук.-практ. конфер., 28-29 вересня 2016 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С.85-87
18. Скрипченко І.Т. Роль та місце спортивного орієнтування у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до діяльності у сфері дитячо-юнацького туризму / І.Т. Скрипченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2017.– Вип.3 К (84) 17. – С. 441-445
19. Скрипченко І.Т. Туристська анімація, як складова професійної підготовки фахівців до роботи у сфері дитячо-юнацького туризму// «Здоровье, спорт, реабилитация». – Харьков: Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, 2016. – №4. – С. 57-62
20. Сорокіна Г.О. Проблема підготовки фахівців туристської галузі в умовах вищої школи / Г.О. Сорокіна // Вісник Луганського національного університету ім.Тараса Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/17502-problema-pidgotovki-faxivciv-turistsko%D1%97-galuzi-vumovax-vishho%D1%97-shkoli.html
21. Сущенко А.В. Інформаційно-комунікаційні технології і засоби навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту / А.В. Сущенко // Вісник Запорізького національного університету. 2012 – №1(7). – С. 104-111
22. Щука Г.П. Навчально-методичне забезпечення процесу підготовки фахівців з туризму / Г.П. Щука // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2011. –№14(225). – С.131-137.