THE FORMATION OF THE BASIC COMPETENCES OF PUPILS ON NAVIGATION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Marina Musorina

Danube Institute of National University “Odessa Maritime Academy”
Applicant of National Pedagogical University of M. Dragomanov

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

The important aspect of support of high level of preparation are the uses of laboratory options, that contain 25 specialized trainers and ISO of a 9001 system of management of quality of education that comes true in an university. It is important that with the aim of increase between state mobility, an university carries out an active collaboration through general research projects from 18 by marine higher educational establishments of different countries within the framework of international organizations, such as the europinian association of universities (EUA) and International association of marine universities

Keywords: international organizations, vocational — e-learning environment, information technologies technical education, distance education.

References

1. Микитенко А. П. Розвиток пізнавальної активності старшокласників на уроках технологій з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій: : Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / А. П. Микитенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2017. – 24 с.
2. Чуланова О.Л. Виховання життєвих перспектив старшокласників у позанавчальній діяльності: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.07 / О.Л. Чуланова ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2002. – 20 с.
3. Куліненко Л.Б. Формування готовності старшокласників до свідомого вибору майбутньої професії типу «людина – техніка» в процесі навчально-виховної роботи: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.Б. Куліненко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 21 с.
4. Захожий В. В. Методика формування готовності старшокласників до самостійних занять фізичними вправами: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Захожий; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 20 с.
5. Пащенко О.Ю. Підготовка старшокласників до вибору майбутньої професії працівника міліції: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.07 / О.Ю. Пащенко ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2000. – 18 с
6. Мачуський В.В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності в позашкільних закладах: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.07 / В.В. Мачуський ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2001. – 16 с.
7. Кулакова М. В. Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. – Одеса, 2006.
8. Тітяєв В. М. Психологічні засади особистісно орієнтованого навчання курсантів у вищому військово-морському навчальному закладі. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія». – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2006.
9. Чорний О.В. Підготовка спеціалістів для морського флоту в Україні в останній чверті ХVІІІ – на початку ХХ ст. – [Текст] : Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 / О.В.Чорний ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 19 с.
10. Гуренкова О.В. Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту в умовах кредитно-модульної системи навчання. – Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2009. – 23c.
11. Іванов Д. А. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства / Денис Анатолійович Іванов/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеса –2008. – 19с.
12. Буценко С. В. Організаційно-правові засади укомплектування керівного складу суднових екіпажів в Україні. – Рукопис. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2006. – 21с.
13. Аверочкіна Т. В. Шляхи імплементації міжнародно-правових стандартів професійної підготовки плавскладу в українському законодавстві / Тетяна Володимирівна Аверочкіна. – Рукопис. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2006. – 20с.
14. Селезньов В. А. Організаційно-правові основи управління безпекою мореплавства. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право. — Одеська державна юридична академія. – Одеса. — 1998.
15. Пащенко Ю. В. Методи структуризації предметного середовища для комп’ютерної системи сертифікації плавскладу. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06. — Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. — Iнститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, Київ, 2001.
16. Голіков В. А. Підвищення ефективності та оптимізація режимів роботи систем суднового мікроклімату / Володимир Антонович Голіков // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. – Спеціальність 05.08.05 — Суднові енергетичні установки. – Український державний морський технічний університет ім. адм. Макарова, Миколаїв – 2000. – 36с.
17. Сокол І. В. Формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. — Херсонський державний університет. – Херсон, 2011. – 20с.
18. Подлесний О. І. Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підвищення мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів — судноводіїв : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2008.
19. Козак С. В. Формування іномовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців морського флоту. Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / С.В. Козак; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2001. — 20 с.
20. Костюк В. Застосування ситуативнокомунікативних технологій у навчанні іншомовного спілкування майбутніх судноводіїв / http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/421/1/Kostyuk.pdf
21. Demydenko N. Maritime English terminology: some aspects of developing teaching / learning materials for the students of the faculty of navigation