СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗМІНИ ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5649

Шевченко М. І. кандидат культурології

Україна, м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, викладач

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

This article analyzes the conceptual problems arising under the influence of social and cultural changes within the Ukrainian state’s cultural policy. The article shows the issues of cultural policy and social and cultural transformations to belong to interdisciplinary studies and not to be solved within a narrow direction or a separate science. The values question plays a key role in building a free and really independent Ukrainian state. Studies of the Ukrainian society’s social and cultural transformations should integrate into in all-European discourse, since having chosen the European vector of development Ukraine has got on the way of its modernization under the laws of thought. It is proved that the Ukrainian state’s cultural policy should take into account social and cultural changes – globalization and antiglobalization, value and sematic breakage, post-Soviet and post-colonial situations.

Keywords: social and cultural changes, cultural policy, globalization, antiglobalization, values, Ukraine

References

1. Афонін Е. А. Закономірності та особливості суспільно-трансформаційних процесів в Україні / Афонін Е. А., Суший О. В., Усаченко Л. М. // Український соціум. – 2011. – №. 4. – С. 7-30.
2. Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества / 3. Бауман; [Пер. с англ. Коробочкина М.] – М.: Издательство «Весь Мир», 2004. – 188 с.
3. Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / У. Бек [Пер. снем. А. Григорьева]; – М., 2000. – 358 с.
4. Борінштейн Є. Р. Розробка теорії соціокультурної трансформації у вітчизняній та зарубіжній науці: точка зору соціальної філософії / Є. Р. Борінштейн // Вісник СевНТУ. Сер.: Філософія. – 2013. – №. 141. – С. 12-16.
5. Гараніна Г. Соціальна трансформація та зміна ціннісних орієнтацій / Г. Гараріна // Соціальна психологія. – 2009. – №. 1. – С. 54-59.
6. Гиденс Э. Ускользающий мир: какглобализацияменяет нашу жизнь / Э. Гиденс [пер. с англ. Е. Коробочкина]; — М.: «Весьмир», 2004. – 120 с.
7. Деррида Ж. Глобализация. Мир. Космополитизм / Ж. Деррида // «Космополис». – 2004. – № 2 (8). – С. 125-140.
8. Нанівська В. Запровадження європейських стандартів демократичного врядування – єдиний шлях до «десовєтизації» державного управління в Україні [Електронний ресурс] / В. Нанівська // Європейські стандарти. –2010. – № 4. – С. 2. – Режим доступу: http://www.icps.com.ua/files/articles/ 55/20/EF_4_2010_UKR.pdf
9. Співак В. М. Політико-правовий та соціокультурний виміри глобалізації / В. М. Спывак // Автореферат дис… доктора політ. наук (23.00.02 – політичні інститути та процеси). – Київ, 2011. – 37 с.
10. Терепищий С. О. Сучасні освітні ландшафти / С. О. Терепищий. – К.: «Фенікс», 2016. – 309 с.
11. Фезерстоун М. Глобальні модерності / Фезерстоун М., Леш С., Робертсон Р. – К.: «Ніка-Центр», 2008. – 400 с.