СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК УМОВА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ

Шумило Ю. В.

Україна, м. Кривий Ріг, Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей, викладач

 

 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

The issue of the day of social partnership is considered in the article, as one of ways of development of competitive specialist. A decision of such problem is a difficult process that needs economic, social and political readiness of society to the new changes in a country. In connection with the permanent changes of indexes of employment of population of different structures, increase of requirements of employers in relation to qualification of workers and specialists, in industry of modern technique takes place applying to talk about importance of social partnership.

Keywords: the state, social partnership, market economy, sociallabour relations, enterprise,
educational establishment, skilled worker.

References

1. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. – 2007 Підручник.
3-тє видання К.: Знання, 2007. – 559 с.;
2. Дарченко Н. Д., Рижиков В. С., Єськов О. Л., Мікрюков О. М. Економіка праці та
соціально-трудові відносини. – К.: – 2007. – 252 с.
3. Дубровський І. М. Система соціального партнерства як регулятор соціально-трудових відносин в умовах трансформації українського суспільства (соціологічний аналіз).
Дисертація на здобуття наук. ступеня к-та соціологічних наук. Спец. 22.00.07 – «Соціологія управління» /І. М. Дубровський – Харків, 2001.
4. Завіновська, Г. Т. Економіка праці: навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – 3-є вид., без змін. – Київ: КНЕУ, 2007. – 304с.
5. Жуков В., Скуратівський В. Соціальне партнерство в Україні: Навч. посібник. – К.:
Видавництво УАДУ, 2001. – 200 с.
6. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання.- К.: КНЕУ, 2005.- 230 с.
7. Кудряченко А. Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна: збірних наукових праць/ / А. І. Кудряченко //Стратегічні пріоритети. — 2008. — №3. — C. 132-141
8. Протасов В. Педагогические условия повышения качества подготовки специалистов
на основе социального партнерства / В. В. Протасов // Автореферат дис. на соискание уч.
степени канд. пед. наук. Екатеринбург, 2002. – Специальность: 13.00.08 Теория и методика
профессионального образования. – 43 с.
9. Рибалка Г. Г. Конституційне регулювання соціального партерства у сучасному світі:
проблеми політичного впливу / Г. Г. Рибалка // Грані. – 2011. – №6. – С.166.
10. Чанишева Г. І. Теоритичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері
праці і соціального забезпечення:-Х.: 2010. С. 60-64.
11. Широкова М. Профспілки як суб’єкт соціального партнерства / М. Широкова // Громадянське суспільство та проблеми становлення особистості: зб. наук. праць / відп. ред. А. С. Лобанова. – Кривий Ріг; Забже: Видав. дім, 2007. – Вип. 2. – С. 139-146.
12. Щербак Л. В. Створення системи соціального партнерства у сфері професійно-
технічної освіти (методичні рекомендації). Щербак Л. В. – К. Геопринт, 2008. – 45 с.