РОЗВИТОК ШКІЛ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У КОНТЕКСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УРСР (50-60-ті роки ХХ ст.)

к. пед. н. Шевченко С. М.

Україна, Київ, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract

In the article the features of work of schools of national minorities are analysed in the context of differentiation of universal middle education in Ukrainian Soviet Socialistic Republic (50-60th of ХХ of item); the question of organization of educational process is exposed in schools with Russian of studies; development of network of educational establishments of national minorities is shown on territory of Ukraine.

References

1. Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: [монографія] / Л. Д. Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.
2. Березівська Л. Д. Державна політика щодо диференціації організації та змісту шкільної освіти в Україні (кінець 30-х – перша половина 50-х рр. ХХ століття) / Л.Д. Березівська // Освіта та педагогічна наука. – 2013. — № 4 (159). – С. 59-66.
3. Березівська Л. Д. Державна політика царату щодо диференціації організації і змісту шкільної освіти / Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.): монографія / авт.: Сухомлинська О. В., Дічек Н. П., Березівська Л. Д., Гупан Н. М., Бондар Л. С., Антонець Н. Б., Філімонова Т.В., Антонець М. Я, Куліш Т. І., Шевченко С. М. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 620 с.
4. Бугаєв C. Освіта національних меншин та народів: загальноукраїнський контекст / C. Бугаєв. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: < www.ciet.org.ua/docs/…/231-233_bugaev.d.> – Загол. з екр. – Мова укр. с. 1.
5. Європейська Хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої регіональної демократії в Україні: Наук. – практ. посібник / Упоряд. О. В. Бейко, А. К. Гук, В. М. Князєв; За ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толканова. – К. : Крамар, 2003. – 70.
6. Капітан Л. Етнонаціональний аспект організації шкільництва в повоєнному Закарпатті / Л. Капітан // Український історичний збірник. – 2012. – Вип. 15. – С. 165-173.
7. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО України). — Ф.166. — Оп.15. — Спр. 1346. — Арк. 231.
8. ЦДАВО України. — Ф.166. — Оп.15. — Спр. 1347. — Т. II. — Арк. 207. 9. ЦДАВО України. — Ф.166. — Оп.15. — Спр.1544. — Арк.198. 10. ЦДАВО України. — Ф.166. — Оп.15. — Спр. 2130. — Арк. 146.