РОЛЬ ПРОБЛЕМНИХ ГРУП СТУДЕНТІВ У ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ПІД ЧАС ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ БІОЛОГІВ ТА ЕКОЛОГІВ

д. п. н. Сидорович М. М.

Україна, Херсон, Херсонський державний університет

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract

The article examines methodical receptions organization of an experience activity in a problem group from cell’s ecology during forming of experience abilities of future biologists and environmentalists.

References

1. Гловин Н. М. Вплив проблемного підходу до проведення практичних занять на формування дослідницьких умінь у майбутніх аграріїв на заняттях з хімії // Хімічна освіта в контексті Болонського процесу: стан і перспективи: Зб. наук.пр.конф. — К.: НПУ імені М. Драгоманова, 2006.- С.64-67.
2. Миргородська О. Л. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 „ Теорія і методика професійної освіти» / О. Л. Миргородська. — К., 2008 — 22 с.
3. Рогозіна О. В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів трудового навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. . — 13.00.02 „ Теорія і методика трудового навчання» / О. В. Рогозіна. — К., 2007. — 19 с.
4. Сидорович М. М., Кистин Ю. А. К вопросу о формировании научно-исследовательских умений будущих биологов и экологов средствами активных форм обучения / Марина Михайловна Сидорович, Юлия Александровна Кистин // Биологическое и химическое образование: проблемы и перспективы развития: сборник статей. – СПб.-Махачкала,2013. – С.252-262.
5. Фалько М. І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів музики у вищих педагогічних закладах освіти: дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / М. І. Фалько. — К., 2005. — 229 с.