ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ ЯК ФОРМИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5646

1Костюченко О. Ю. к. ю. н, доцент,
2Міфтахутдінов В. С.

1Україна, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра правосуддя, доцент, адвокат;
2Україна, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студент ІІ курсу освітнього рівня «Магістр»

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

The article is dedicated to the analysis of current state of the criminal procedure legislation in the field of conclusion and enforcement of the settlement agreement and reversal and appeal of a decision based on the settlement agreement. The article contains recommendations about the need to reform the law institute of settlement agreement. The article contains the particular ways of improvement of Ukrainian criminal procedure legislation in part of settlement agreement based on the analysis of the theory and practice of the criminal procedure. These recommendations are about improvement of the sphere of application of the settlement agreement and the scope of persons who can conclude a settlement agreement. The authors emphasize expediency of making the legislative changes concerning the noncompliance with the terms of the settlement agreement.

Keywords: conciliation, settlement agreement, restorative justice, criminal procedure, victim party, compensation of damage

References

1. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 року № 2341-III, Верховна Рада України, зі змінами і доповненнями// Голос України від 19.06.2001 року. — № 107
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 року № 4651-V, Верховна Рада України, зі змінами і доповненнями// Офіційний вісник України. — 2012. — № 37. — Ст. 1370
3. Про доповнення до інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 № 223-1679/0/4-12/: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0223740-13/paran7#n7
4. Узагальнення ВССУ судової практики здійснення кримінального провадження на підставі угод від 22.01.2014/ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/print/92557-uzagalnennya_vssu_sudovoi_praktiki_zdiysnennya_kriminalnogo_.html