INTELLIGENT SYSTEM OF TRAFIC LIGHT CONTROL WITH DYNAMIC CHANGE PHASES OF TRAFFIC FLOWS ON UNCONTROLLED INTERSECTIONS

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30112018/6228

1Мoroz B. I., doctor of science
1Alekseieiev M. O., doctor of science
2Shvachych G. G., doctor of science
3Pasichnik A. M., doctor of science
3Miroshnichenko S. V., doctor of science

1Ukraine, Dnipro, University of Technology,
2Ukraine, Dnipro, National Metallurgical Academy of Ukraine,
3Ukraine, Dnipro, University of Customs and Finance

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

There was method of making an effective system of traffic-light control of the traffic through the intersections in one direction according to which the phase coefficients for each cycle of traffic-light control are computed in real-time using the data of traffic intensity detected by transport detectors. Thus, the built-in traffic control system will be dynamically adapted to the change in the intensity of traffic flows, and the structure of the cycle and its duration will be changed taking into account the parameters of the traffic flow at the intersection. Accordingly, the traffic light cycle, where each cycle has the minimum required duration, will be most effective and will ensure uninterrupted traffic, the lack of traffic jams and the convenience for the pedestrian crossings.

Keywords: Traffic-light control, time of the traffic light cycle, traffic flow control, intelligent transport system, intersections throughput capacity.

References

1. Avtomobilʹnyy transport Ukrayiny: stan, problemy, perspektyvy rozvytku: monohr. / Derzhavnyy avtotransportnyy naukovo-doslidnyy i proektnyy instytut; za red. A.M. Redzyuka. – K.: DP «DerzhavtotransNDIproekt», 2005. – 400 s.
2. Avariynistʹ na dorohakh Ukrayiny u 2014 – 2017 rr. [Internet source]: Available at:
https://ru.slovoidilo.ua/2017/05/04/infografika/obshhestvo/statistika-dtp-ukraine-samaya-vysokayasmertnost-dorogax-vsex-stran-evropy.
3. Stratehichnyy plan rozvytku avtomobilʹnoho transportu ta dorozhnʹoho hospodarstva na period do 2020 roku. Nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrayiny 21.12.2015 roku № 548/ https://mtu.gov.ua//
4. Rudzinsʹkyy V.V. Intelektualʹni transportni systemy avtomobilʹnoho transportu: navch. posibnyk / V.V. Rudzinsʹkyy.– Zhytomyr : ZHDTU, 2012. – 98 s.
5. Klynkovshteyn H.Y. Orhanyzatsyya dorozhnoho dvyzhenyya [Tekst]: uchebnyk dlya vuzov 5-e yzd., pererab. y dop./H.Y. Klynkovshteyn, M.B. Afanasʹev. – M.: Transport, 2001. – 247 s.
6. Pasichnyk A. M. Intehrovani transportni systemy [Tekst] : navch. posib. 2-he vyd. UMSF, 2016. – 168 s.
7. Rudzinsʹkyy, V. V. Aspekty stvorennya intelektualʹnykh transportnykh system avtomobilʹnoho transportu Ukrayiny / V. V. Rudzinsʹkyy, O. V. Rudzinsʹka // Visnyk ZHDTU. 2014. № 2 (69). – S.181–184.
8. Fil Sayeh, Fil Charlʹz. Intelektualʹni transportni systemy. Stiykyy rozvytok transportnoyi systemy: zb. mater. dlya politykiv mist. GTZ, 2007. – 40. s.
9. Mykheeva T. Y. Postroenye matematycheskykh modeley obʺektov ulychno-dorozhnoy sety horoda s yspolʹzovanyem heoynformatsyonnykh tekhnolohyy // Ynformatsyonnye tekhnolohyy. 2006. №1. S.69–75.
10. Kirʺyanov O. F. Informatsiyni tekhnolohiyi na avtomobilʹnomu transporti: navch. posib. / O. F. Kirʺyanov, M. M. Moroz, YU. O. Boyko, Kremenchutsʹkyy nats. un-t im. M.Ostrohradsʹkoho. – Kharkiv: Drukarnya Madryd, 2015. – 270 s.
11. Jesse Russell. Intelligent Transportation Systems. VSD, 2012. – 110 p.
12. Mashurur A. Chowdhury, Adel W. Sadek. Fundamentals of Intelligent Transportation Systems Planning. Artech House, 2003. – 210 p.
13. Joseph S. Sussman. Perspectives on Intelligent Transportation Systems. Springer, 2005. – 229 p.
14. Riccardo Mogre. Intelligent Transportation Systems: A Private Organizations Perspective LAP Lambert Acad. Pub., 2010. – 156 p.
15. Bulavina L. V. Rozrakhunok propusknoyi zdatnosti mahistraley i vuzliv / L. V. Bulavina. – Yekaterenburh: DNZ VPO UDTU, 2009. – 44 s.
16. Lobashov O. O. Praktykum z dystsypliny «Orhanizatsiya dorozhnʹoho rukhu»: navch. posib. / O. O. Lobashov, O. V. Prasolenko; Khark. nats. akad. misʹk. hosp-va. – KH. : KHNAMH, 2011. – 221 s.