СОЦІАЛЬНА ОЦІНКА МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО МАРШРУТУ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЯКОСТІ

1к. т. н. Логачов Є. Г.,
2к. т. н. Сокульський О. Є.,
1к. т. н. Гілевська К. Ю.,
1Васільцова Н. М.

Україна, Київ,
1Національний транспортний університет;
2Національний університет Тараса Шевченко

Читать дальше ИнформацияСОЦІАЛЬНА ОЦІНКА МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО МАРШРУТУ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЯКОСТІ

ВИДОБУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ

к. ф. — м. н., доцент Катеринич Л. О.,
аспірант Петелько Ю. Ю.

Україна, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп’ютерних наук та кібернетики, кафедра інформаційних систем

Читать дальше ИнформацияВИДОБУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ

ГІБРИДНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ

кандидат технічних наук, професор Гайна Г. А.

Україна, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри інтелектуальних та інформаційних систем

Читать дальше ИнформацияГІБРИДНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СЛУЖБОВЦІВ У ЗВЯЗКУ З ЇХ ПІДПОРЯДКУВАННЯМ ОДИН ОДНОМУ: ЗАКОНОДАВЧА КОЛІЗІЯ

к. ю. н., доцент Пастух І. Д.

Україна, Національна академія внутрішніх справ,
професор кафедри адміністративного права і процесу

Читать дальше ИнформацияПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СЛУЖБОВЦІВ У ЗВЯЗКУ З ЇХ ПІДПОРЯДКУВАННЯМ ОДИН ОДНОМУ: ЗАКОНОДАВЧА КОЛІЗІЯ

КОУЧ-ТЕХНОЛОГІЇ, ТРЕНІНГИ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ ЯК СКЛАДОВІ МУЗИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

канд. мист-ва Обух Л. В.

Україна, Івано-Франківськ, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Читать дальше ИнформацияКОУЧ-ТЕХНОЛОГІЇ, ТРЕНІНГИ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ ЯК СКЛАДОВІ МУЗИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

НАРОДНОПІСЕННА ТРАДИЦІЯ У ВИКОНАВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЕСТРАДНИХ СПІВАКІВ

кандидат мистецтвознавства, доцент Осипенко В. В.

Україна, Харків,
Харківська державна академія культури, кафедра естрадного та народного співу

Читать дальше ИнформацияНАРОДНОПІСЕННА ТРАДИЦІЯ У ВИКОНАВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЕСТРАДНИХ СПІВАКІВ

АМЕРИКАНСЬКА ДОКУМЕНТАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА У СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Хорошун О. О.

Україна, Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Навчально-науковий інститут іноземної філології, кафедра англійської мови

Читать дальше ИнформацияАМЕРИКАНСЬКА ДОКУМЕНТАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА У СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

МОЗЕС РОЗЕНКРАНЦ: ПОЕТИЧНИЙ СВІДОК ХХ СТОЛІТТЯ (СПРОБА БІОГРАФІЧНОГО ПОРТРЕТА)

Тетяна Іванівна Лакуста

Україна, м. Чернівці,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кафедра зарубіжної літератури, теорії літератури та слов’янської філології, аспірантка

Читать дальше ИнформацияМОЗЕС РОЗЕНКРАНЦ: ПОЕТИЧНИЙ СВІДОК ХХ СТОЛІТТЯ (СПРОБА БІОГРАФІЧНОГО ПОРТРЕТА)

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО ТОЛЕРАНТНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Лідія Чередник
Україна, м. Дніпро, Дніпровський педагогічний коледж
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,
аспірант Бердянського державного педагогічного університету

Читать дальше ИнформацияСУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО ТОЛЕРАНТНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ПЕДАГОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

1к. п. н. Бацуровська І. В.,
к. т. н., доцент Доценко Н. А.,
к. т. н., доцент Горбенко О. А.
Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний аграрний університет;
1доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Читать дальше ИнформацияПЕДАГОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ НА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МУЗИЦІ

доктор педагогічний наук Стріхар О. І.
Україна, Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Читать дальше ИнформацияАНАЛІЗ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ НА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МУЗИЦІ

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІТ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

к. філол. н. Красненко О. М.

Україна, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра іноземних мов математичних факультетів

Читать дальше ИнформацияУДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІТ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ВПЛИВ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ НА ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

Бровко К. А.

Україна, м. Київ, Київського університету імені Бориса Грінченка, аспірант

Читать дальше ИнформацияВПЛИВ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ НА ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

ОЧЕРК РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

профессор, кандидат педагогических наук Рындин А. С.,
доцент, кандидат педагогических наук Рындина Л. И.

Украина, г. Одесса, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Архитектурно – художественный институт

Читать дальше ИнформацияОЧЕРК РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПОЛІТИК ВІДПОВІДНО З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ

к. ю. н., доцент Стрельченко О. Г.

Україна, м. Київ, Національна академія внутрішніх справ,
доцент кафедри адміністративного права процесу

Читать дальше ИнформацияГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПОЛІТИК ВІДПОВІДНО З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

к. е. н. Тулуб О. М.

Україна, м. Черкаси,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Читать дальше ИнформацияУПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

ІНДИКАТОРИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК ПОКАЗНИКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

к. е. н. Кудлаєнко С. В.

Україна, Хмельницький, Хмельницький національний університет, здобувач

Читать дальше ИнформацияІНДИКАТОРИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК ПОКАЗНИКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

MANIFESTATION TYPES OF RISKS OF AGRARIAN SYSTEM AND THEIR ESSENCE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Ph.D. in Economics Manucharyan Meri

Republic of Armenia, M. Kotanyan Institute of Economics National Academy of Science, Research Associate, Lecturer, Chairs of Economics of Agro-food System and Agrarian Policy and Consulting Armenian National Agrarian University

Читать дальше ИнформацияMANIFESTATION TYPES OF RISKS OF AGRARIAN SYSTEM AND THEIR ESSENCE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ В УМОВАХ АПТЕК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА УРЯДОВОЮ ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

1к. фарм. н. Акімова М. С.,
1к. мед. н. Мелещенко Н. В.,
1к. мед. н. Мелещенко А. В.,
2Абрамов А. В.,
3Абрамова Ю. В.

1Україна, м. Рубіжне, Державний заклад «Луганський державний медичний університет»;
2Україна, м. Кремінна, Комунальний заклад «Кремінський медичний коледж»;
3Росія, м. Москва, Недержавна установа охорони здоров’я «Дорожня клінічна лікарня ім. М.О.Семашко»

Читать дальше ИнформацияВИВЧЕННЯ ПОПИТУ ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ В УМОВАХ АПТЕК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА УРЯДОВОЮ ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ВИГОТОВЛЕННЯ ЧАСТКОВИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ З РОЗШИРЕНИМИ МЕЖАМИ ПРИ ОДИНОКО ЗБЕРЕЖЕНИХ ЗУБАХ

Шепенко А. Г.,
к. мед. н. Бреславець Н. М.,
Салія Л. Г.

Україна, Харків,
Харківський національний медичний університет, Кафедра ортопедичної стоматології

Читать дальше ИнформацияКЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ВИГОТОВЛЕННЯ ЧАСТКОВИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ З РОЗШИРЕНИМИ МЕЖАМИ ПРИ ОДИНОКО ЗБЕРЕЖЕНИХ ЗУБАХ

МУТАЦИИ В ГЕНАХ IDH1 И IDH2 У ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ ОСТРОЙ МИЕЛОИДНОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ: РОЛЬ В ЛЕЙКОГЕНЕЗЕ, ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ, АССОЦИАЦИЯ С ПРОГНОЗОМ

1Доктор медицинских наук Татьяна Петровна Перехрестенко,
2Кандидат медицинских наук Оксана Андреевна Карнабеда,
2Врач-интерн Зинаида Владимировна Ступакова,
3Заведующая отделением гематологии №1 Ульяна Игоревна Мельник

Украина,
1ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины»;
2Национальный Медицинский Университет имени А. А. Богомольца;
3Киевская городская клиническая больница №9

Читать дальше ИнформацияМУТАЦИИ В ГЕНАХ IDH1 И IDH2 У ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ ОСТРОЙ МИЕЛОИДНОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ: РОЛЬ В ЛЕЙКОГЕНЕЗЕ, ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ, АССОЦИАЦИЯ С ПРОГНОЗОМ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ

кандидат медицинских наук, доцент Мириджанян Г. М.

Армения, Ереван,
Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци

Читать дальше ИнформацияСОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ

АДСОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОДЕХЛОРИРОВАНИЯ 1,2,4-ТРИХЛОРБЕНЗОЛА

к. х. н., доцент Амиров Сабир Гараш,
д. ф. по химии, ассистент Исмайлова Сабира Сабир

Азербайджан, г. Баку,
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности

Читать дальше ИнформацияАДСОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОДЕХЛОРИРОВАНИЯ 1,2,4-ТРИХЛОРБЕНЗОЛА

БІОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВОДИ р. СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

викладач Толочик І. Л.,
канд. геогр. наук, доцент Мельник В. Й.

Україна, Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет

Читать дальше ИнформацияБІОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВОДИ р. СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

1кандидат с. — х. наук Куныпияева Г. Т.,
1кандидат с. — х. наук Жапаев Р. К.,
1доктор биол. наук Карабаев М. К.,
2доктор c. – х. наук Сулейменова М. Ш.,
2кандидат с. — х. наук Омарова А. Ш.

1Мексика, Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы, СИММИТ;
2Казахстан, Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства

Читать дальше ИнформацияФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ ВИДІВ І ФОРМ РОДУ ULMUS L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

к. с-г. н., доцент Кульбіцький В. Л.,
к. с-г. н., доцент Іщук Г. П.,
к. с-г. н., доцент Вітенко В. А.,
к. с-г. н. Масловата С. А.

Україна, Уманський національний університет садівництва

Читать дальше ИнформацияПОСУХОСТІЙКІСТЬ ВИДІВ І ФОРМ РОДУ ULMUS L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СУОП НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИМИ ПРОФЕСІЙНИМИ РИЗИКАМИ

д. т. н. Швагер Н. Ю.,
асист. Копайгора О. К.,
асп. Заікіна Д. П.

Україна, м. Кривий Ріг, ДВНЗ «КНУ» ДВНЗ «ДонНУЕТ»

Читать дальше ИнформацияРОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СУОП НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИМИ ПРОФЕСІЙНИМИ РИЗИКАМИ

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РЕЗКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ НА ДЕТАЛИ И ПОЛУФАБРИКАТЫ

д. т. н. Титов В. А.,
Савченко Д. М.,
к. т. н. Петришин А. И.,
к. т. н. Холявик О. В.,
к. т. н. Борис Р. С.

Украина, Киев, Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Читать дальше ИнформацияОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РЕЗКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ НА ДЕТАЛИ И ПОЛУФАБРИКАТЫ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ И ПЕРЕРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

к. т. н., доцент Гальчук Т. Н.,
к. т. н., доцент Божко Т. Е.

Украина, Луцк, Луцкий национальный технический университет,
кафедра прикладной механики

Читать дальше ИнформацияРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ И ПЕРЕРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

DETERMINATION OF THE NECESSARY EXTENSION FOR THE DESIGNATION OF A 3D TWISTED DECORATIVE ELEMENT

1Chief Assist. Eng. Blagoyka Ilieva Paleva-Kadiyska, PhD
1Assistant prof. Elena Atanasova Blagova, PhD student
2
Assistant prof. Petia Koleva Dineva

1Bulgaria, Blagoevgrad, South-West University “Neofit Rilski”, Faculty of Engineering, department “Mechanical engineering and technologies”;
2Bulgaria, Trakia University, Faculty of Technics and Technologies-Yambol

Читать дальше ИнформацияDETERMINATION OF THE NECESSARY EXTENSION FOR THE DESIGNATION OF A 3D TWISTED DECORATIVE ELEMENT