ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ЗНАНИЯ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

гл. ас. д-р Христо Павлов Павлов

България, Бургас, Бургаски свободен университет

Читать дальше ИнформацияИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ЗНАНИЯ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ВЫБОРЫ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ В КОНСТИТУЦИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

к. ист. н., доцент Эльман Джафарли

Азербайджанская Республика, г. Нахчыван, Нахчыванский Государственный Университет

Читать дальше ИнформацияВЫБОРЫ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ В КОНСТИТУЦИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

ЕКФРАЗИС СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В ЖАНРІ МУЗИЧНОГО ПОРТРЕТУ

Вежневець Ірина Леонідівна

Україна, Київський інститут музики ім. Р. М. Гліера, викладач факультету
«Музичне мистецтво», здобувач кафедри естрадного виконавства Національної академії, керівних кадрів культури і мистецтва

Читать дальше ИнформацияЕКФРАЗИС СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В ЖАНРІ МУЗИЧНОГО ПОРТРЕТУ

МУЗИЧНИЙ ПОРТРЕТ В КОНТЕКСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ

1Вежневець Ірина Леонідівна,
2кандидат мистецтвознавства, доцент Каблова Тетяна Борисівна

1Україна, Київський інститут музики ім. Р. М. Гліера, викладач факультету
«Музичне мистецтво», здобувач кафедри естрадного виконавства Національної академії, керівних кадрів культури і мистецтва
2Україна, Київський університет ім. Бориса Грінченка

Читать дальше ИнформацияМУЗИЧНИЙ ПОРТРЕТ В КОНТЕКСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ

О СУПЕРСИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ В ТЕОРИИ ТЕКСТА

д. ф. н., проф. Курбанова Мухаббат Матякубовна

Узбекистан, Ташкент, Ташкентский Государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Наваи

Читать дальше ИнформацияО СУПЕРСИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ В ТЕОРИИ ТЕКСТА

ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ҐЕНІТИВНИХ РЕЧЕНЬ: СЕМАНТИЧНИЙ, СТРУКТУРНИЙ, ФУНКЦІЙНО- КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ

Бондаренко О. Є.

Україна, м. Суми, Сумський державний університет, аспірантка

Читать дальше ИнформацияЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ҐЕНІТИВНИХ РЕЧЕНЬ: СЕМАНТИЧНИЙ, СТРУКТУРНИЙ, ФУНКЦІЙНО- КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ВЕТХОЗАВЕТНЫХ НРАВСТВЕННЫХ КАНОНОВ НА СОВРЕМЕННОСТЬ В ПЬЕСЕ НАДЕЖДЫ ПТУШКИНОЙ «ОВЕЧКА»

канд. филол. наук Авдонина Т. В.,
старший преподаватель Королѐва Е. А.

Республика Беларусь, г. Гомель,
УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Читать дальше ИнформацияЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ВЕТХОЗАВЕТНЫХ НРАВСТВЕННЫХ КАНОНОВ НА СОВРЕМЕННОСТЬ В ПЬЕСЕ НАДЕЖДЫ ПТУШКИНОЙ «ОВЕЧКА»

ОРАТОРИЯ ЮРИЯ ФАТНЕВА «СНЫ ЗЕМЛИ»: ПРОБЛЕМАТИКА И АРХИТЕКТОНИКА

канд. филол. наук Авдонина Т. В.,
старший преподаватель Казимирский Г. Л.

Республика Беларусь, г. Гомель,

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Читать дальше ИнформацияОРАТОРИЯ ЮРИЯ ФАТНЕВА «СНЫ ЗЕМЛИ»: ПРОБЛЕМАТИКА И АРХИТЕКТОНИКА

ЗНАЧИМОСТЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ПОВЕДЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

кандидат филологических наук, доцент Абдуазизова Дурдона Абдузухуровна

Узбекистан, г. Ташкент, Высший военный таможенный институт

Читать дальше ИнформацияЗНАЧИМОСТЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ПОВЕДЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УСВІДОМЛЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПІДЛІТКАМИ

Щамбура Юлія Володимирівна

Україна, м. Одеса,
ДУ » Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.
К. Д. Ушинського», аспірант кафедри «теорія методики практичної психології»

Читать дальше ИнформацияДЕЯКІ АСПЕКТИ УСВІДОМЛЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПІДЛІТКАМИ

НІМЕЦЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ: ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

канд. пед.наук, доцент Обіход Інна Василівна

Україна, м. Тернопіль,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Читать дальше ИнформацияНІМЕЦЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ: ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВІЗУАЛЬНИХ КОНЦЕПТІВ У РЕКЛАМНІЙ ФОТОГРАФІЇ

док. н. соц. ком. Чекштуріна В. М.

Україна, Харківський національний економічний університет, професор кафедри управління соціальними комунікаціями

Читать дальше ИнформацияСОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВІЗУАЛЬНИХ КОНЦЕПТІВ У РЕКЛАМНІЙ ФОТОГРАФІЇ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОПІЗНАННЯ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ СУБ’ЄКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ

Помазова О. В.

Україна, м. Київ, УЄТС, аспірант кафедри практичної психології ХНПУ ім.
Г. С. Сковороди

Читать дальше ИнформацияРЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОПІЗНАННЯ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ СУБ’ЄКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ

РОЛЬ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ У СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ МОЛОДІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

к. пед. н. Бабаліч В. А.

Україна, м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Читать дальше ИнформацияРОЛЬ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ У СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ МОЛОДІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

АНАЛІЗ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПРИЧИН ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

кандидат психологічних наук, доцент Ржевський Г. М.

Україна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті, докторант

Читать дальше ИнформацияАНАЛІЗ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПРИЧИН ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

к. п. н., доцент Момот О. О.

Україна, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Читать дальше ИнформацияМЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ОСНОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

кандидат філологічних наук Іовхімчук Н. В.

Україна, Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет педагогічної освіти та соціальної роботи,
доцент кафедри філології та методики початкової освіти

Читать дальше ИнформацияДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ОСНОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

д. п .н., профессор Жумабаева А. Е.,
докторант PhD Жусупбекова Г. Г.

Республика Казахстан, г. Алматы,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Читать дальше ИнформацияКОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

викладач кафедри іноземних мов Жаворонкова В. В.

Україна, м. Запоріжжя, Запорізький державний медичний університет

Читать дальше ИнформацияПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕНОГО УРОКУ ЯК ІНСТРУМЕНТИ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГА

кандидат педагогічних наук Ганна Шліхта

Україна, м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет,
факультет математики та інформатики, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Читать дальше ИнформацияМЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕНОГО УРОКУ ЯК ІНСТРУМЕНТИ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГА

СЕМАНТИКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МУЗИЧНОГО МОВЛЕННЯ HARD-AND-HEAVY: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

кандидат мистецтвознавства, доцент Васильєва Л. Л.

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, доцент кафедри музичного мистецтва

Читать дальше ИнформацияСЕМАНТИКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МУЗИЧНОГО МОВЛЕННЯ HARD-AND-HEAVY: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК» У КОНТЕКСТІ ФЕНОМЕНУ «ДІАДНИЙ БАЗИС»

кандидат педагогічних наук Савош В. О.

Україна, м. Луцьк, Волинський інституту післядипломної педагогічної освіти,
завідувач відділу фізико-математичних дисциплін

Читать дальше ИнформацияАНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК» У КОНТЕКСТІ ФЕНОМЕНУ «ДІАДНИЙ БАЗИС»

ДВОМОВНЕ НАВЧАННЯ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

докт. пед. наук, проф. Білецька І. О.

Україна, м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Читать дальше ИнформацияДВОМОВНЕ НАВЧАННЯ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ВИВЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СПАДЩИНИ В. БАРВІНСЬКОГО

кандидат мистецтвознавства Бєдакова С. В.

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Читать дальше ИнформацияФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ВИВЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СПАДЩИНИ В. БАРВІНСЬКОГО

ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЛЬ ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЯК ДІЄВОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

кандидат юридичних наук, доцент Чорна Вікторія Григорівна

Україна, м. Київ, Національна академія внутрішніх справ,
доцент кафедри адміністративного права і процесу Читать дальше ИнформацияПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЛЬ ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЯК ДІЄВОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ТА ПРАВОВИХ ЗАСАД ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ – СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

к. ю. н., професор Казанчук І. Д.

Україна, Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ

Читать дальше ИнформацияУДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ТА ПРАВОВИХ ЗАСАД ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ – СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ НАУКОЕМКИХ СТАРТАП КОМПАНИЙ

к. т. н Люшенко Л. А.,
Струцинский А. А.

Украина, Киев, Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт им. И. Сикорского»

Читать дальше ИнформацияПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ НАУКОЕМКИХ СТАРТАП КОМПАНИЙ

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОРМЕННОГО ОДЯГУ

 

1д. т. н. Артюх Т. М.,
2к. т. н. Григоренко І. В.

1Україна, Київ, НУХТ
2Україна, Вінниця, ВТЕІ КНТЕУ Читать дальше ИнформацияДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОРМЕННОГО ОДЯГУ

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

к. е. н., доцент Васькович Ірина Мирославівна

Україна, м. Львів, Інститут підприємництва та перспективних технологій
Національного університету «Львівська політехніка»

Читать дальше ИнформацияОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ СОТРУДНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФИРМ

1доктор фармац. наук, профессор Мнушко З. Н.,
2доктор фармац. наук, профессор Пестун И. В.

Украина, г. Харьков;
1Харьковская медицинская академия последипломного образования;
2Национальный фармацевтический университет

Читать дальше ИнформацияСОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ СОТРУДНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФИРМ

РОЛЬ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ У СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ МОЛОДІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

к. пед. н. Бабаліч В. А.

Україна, м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Читать дальше ИнформацияРОЛЬ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ У СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ МОЛОДІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: МУЛЬТИМОРБИДНОСТЬ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА

1cтудентка 6-го курса Цырук Е. В.,
1cтудентка 6-го курса Поволоцкая Е. Ю.,
1доцент, к. мед. н. Макиенко Н. В.,
2Кротенко А. В.

1Украина, Харьков, Национальный университет имени В. Н. Каразина,
медицинский факультет, кафедра внутренней медицины
2Украина, Харьков, Клиническая больница на железнодорожном транспорте
Филиал №1 «Центр охорони здоров’я» Публичного акционерного общества «Українська залізниця»

Читать дальше ИнформацияРЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: МУЛЬТИМОРБИДНОСТЬ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА

НЕРВНО — ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РОДОВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

профессор, д. м. н. Шамансуров Ш. Ш.,
стажёр исследователь Мутаиллоева Д. С.

Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентский институт усовершенствования врачей,
«Кафедра неврологии детского возраста имени Шамансурова Ш. Ш.»

Читать дальше ИнформацияНЕРВНО — ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РОДОВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЭКССУДАТИВНЫХ ПЕРИКАРДИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНИИНВАЗИВНЫХ ДОСТУПОВ

Писклова Ю. В.,
канд. мед. наук Бучнева О. В.

Украина, Харьков,
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМН Украины»

Читать дальше ИнформацияОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЭКССУДАТИВНЫХ ПЕРИКАРДИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНИИНВАЗИВНЫХ ДОСТУПОВ

АДАПТАЦІЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ДО СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ

1лікар-психіатр вищої категорії Жалдак П. І.,
2к. е. н., доцент Крупельницька І. Г.

Україна,
1КЗ «Черкаський обласний психоневрологічний диспансер»
2Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету

Читать дальше ИнформацияАДАПТАЦІЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ДО СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ТРОАКАРНИХ ГРИЖ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ

Дадаян В. А.

Україна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,
Кафедра хірургії та проктології, КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня»

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ТРОАКАРНИХ ГРИЖ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ

РОЛЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У СТАНОВЛЕННІ СПЕЦІАЛІСТА В ГАЛУЗІ ФАРМАЦІЇ

доцент Горошко О. М.,
к. фарм. н. Паламар А. О.,
Матущак М. Р.,
Василинчук О. Я.,
к. фарм. н. Богдан Н. С.,
Драчук В. М.,
Ежнед М. А.

Україна, Чернівці, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський
державний медичний університет»

Читать дальше ИнформацияРОЛЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У СТАНОВЛЕННІ СПЕЦІАЛІСТА В ГАЛУЗІ ФАРМАЦІЇ

COMPARISON OF SURVIVAL RATES MADE BY THE 6TH AND 7TH EDITIONS OF TNM CLASSIFICATION IN STOMACH CANCER PATIENTS

1Kirkilevsky S. I.,
1,2,3Mashukov A. A.,
2,4Tkachenko O. I.,
3Luk`yanchuk O. V.,
4Maximovsky V. E.,
3Bilenko A. A.,
2,3Merlich S. V.,
3Ratsiborsky D. V.,
3Boychenko A. I.

1Ukraine, Kiev, National Institute of Cancer, Research Department of tumors of the chest cavity;
2Ukraine, Odessa, Odessa National Medical University;
3Ukraine, Odessa, KU «Odessa Regional Oncology Center», Department of abdominal oncology;
4Ukraine, Odessa, Odessa National Medical University, Center of Reconstructive and Plastic Surgery

Читать дальше ИнформацияCOMPARISON OF SURVIVAL RATES MADE BY THE 6TH AND 7TH EDITIONS OF TNM CLASSIFICATION IN STOMACH CANCER PATIENTS

THE BASICS APPROACH TO BONE ANTIGEN AND LOCAL IMMUNITY OF ORAL CAVITY AT THE STAGE OF PROSTHETIC SUPPORT OF THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF THE GENERALIZED PERIODONTITIS

M.D. Professor Antonenko M.,
PhD Zelinskaya N.,
PhD Znachkova O.,
Revych V.,
Syroyishko M.

Ukraine, Kyiv, Bogomolets National Medical University, Dentistry department

Читать дальше ИнформацияTHE BASICS APPROACH TO BONE ANTIGEN AND LOCAL IMMUNITY OF ORAL CAVITY AT THE STAGE OF PROSTHETIC SUPPORT OF THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF THE GENERALIZED PERIODONTITIS

МОДИФИКАЦИЯ БИТУМА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ И РЕЗИНОВЫМИ ОТХОДАМИ

д. т. н., профессор ЕАН, академик Шыхалиев Карам Сефи

Азербайджан, г. Баку, Азербайджанский Университет нефти и промышленности

Читать дальше ИнформацияМОДИФИКАЦИЯ БИТУМА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ И РЕЗИНОВЫМИ ОТХОДАМИ

RESEARCH OF THE COMPOSITION OF POMEGRANATE JUICE IN THE SOUTH KAZASTAN REGION

graduate student Abdygapparova M. K.,
Ph.D., Associate Professor Serikuly Zh.,
Ph.D., Associate Professor Konarbaeva Z. K.,
cand. of techn. scien., Professor Kumisbekov S. A.,
cand. of chem. scien., Associate Professor Tassybayeva Sh. B.

Republik Kazakhstan, Shymkent, South-Kazakhstan State University named after M.Auezov

Читать дальше ИнформацияRESEARCH OF THE COMPOSITION OF POMEGRANATE JUICE IN THE SOUTH KAZASTAN REGION

STUDYING THE EFFECT OF PRE-SOWING ELECTROMAGNETIC TREATMENT ON THE LENGTHS OF ROOTS AND SPROUTS OF TRITICALE SEEDS THE CULTIVAR BOOMERANG

1PhD, assoc. Prof. Sirakov K.,
2DSc, Prof. Stoilova A.,
1PhD, Prof. Palov I.,
2Muhova A.

1Bulgaria, Rousse, Rousse University «Angel Kunchev”,
2Bulgaria, Chirpan, Institute of Field Crops

Читать дальше ИнформацияSTUDYING THE EFFECT OF PRE-SOWING ELECTROMAGNETIC TREATMENT ON THE LENGTHS OF ROOTS AND SPROUTS OF TRITICALE SEEDS THE CULTIVAR BOOMERANG

THE ORIGINAL FORMULA FOR PREDICTING THE SURVIVAL OF GASTRIC CANCER PATIENTS UNDERGOING SURGICAL TREATMENT

1Sira O. V.,
2Kirkilevsky S. I.,
3,5Tkachenko O. I.,
3Dubinina V. G.,
2,3,4Mashukov A. A.,
3,4Bilenko A. A.,
3,4Merlich S. V.,
5Maksimovsky V. E.,
4Zgura A. N.,
4Ratsiborsky D. V.,
4Shilin I. V.,
4Sirbu V. N.,
4Boychenko A. I.

1Ukraine, Kharkiv, NTU Kharkiv National Technical University «Kharkov Polytechnic
Institute», Department of Distributed Information Systems and Cloud Technologies;
2Ukraine, Kiev, National Institute of Cancer, Research Department of tumors of the chest cavity;
3Ukraine, Odessa, Odessa National Medical University;
4Ukraine, Odessa, KU «Odessa Regional Oncology Center», Department of abdominal oncology;
5Ukraine, Odessa, Odessa National Medical University, Center of Reconstructive and
Plastic Surgery

Читать дальше ИнформацияTHE ORIGINAL FORMULA FOR PREDICTING THE SURVIVAL OF GASTRIC CANCER PATIENTS UNDERGOING SURGICAL TREATMENT

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

к. геогр. н., доцент Леся Ковальська,
магістр Іван Мариневич

Україна, м. Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника», факультет туризму

Читать дальше ИнформацияЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОМЕЩЕНИЙ ЗРИТЕЛЬСКИХ ЗАЛОВ

д. т. н. Порошин С. М.,
к. т. н. Усик В. В.

Украина, г. Харьков, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», ООО «Musicland»

Читать дальше ИнформацияМЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОМЕЩЕНИЙ ЗРИТЕЛЬСКИХ ЗАЛОВ

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

к. геогр. н., доцент Леся Ковальська,
магістр Руслан Гук

Україна. м. Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника», факультет туризму

Читать дальше ИнформацияМІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ АРХИТЕКТУРАТА НА «ФАБРИКАТА НА БЪДЕЩЕТО»

д-р арх. Йордан Христов

България, гр. София, УАСГ, АФ, кат. „Промишлени и аграрни сгради“

Читать дальше ИнформацияЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ АРХИТЕКТУРАТА НА «ФАБРИКАТА НА БЪДЕЩЕТО»

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМНИЯ ИЗ ОТХОДОВ РИСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

к. т. н. Опарин С. А.,
к. т. н. Рябик П. В.,
Гриднева Т. В.

Украина, г. Днепр, ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»

Читать дальше ИнформацияТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМНИЯ ИЗ ОТХОДОВ РИСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ЦЕНТРУ ВЛАДИ У ПЕРШІЙ СТОЛИЦІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1920-1950-ТІ РОКИ)

канд. арх. Бачинська Л. Г.

Україна, Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури

Читать дальше ИнформацияСПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ЦЕНТРУ ВЛАДИ У ПЕРШІЙ СТОЛИЦІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1920-1950-ТІ РОКИ)

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА НЕФТЕПРОВОДОВ

к. т. н. Тайманова Гульнара Кабжановна,
магистрант Пак Руслан Еркинбекович

Казахстан, г. Астана, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева

Читать дальше ИнформацияБЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА НЕФТЕПРОВОДОВ

РОЗВАНТАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЗА РАХУНОК КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В МЕЖАХ ТРАНСПОРТНОГО РАЙОНУ

кандидат технічних наук, доцент Швець Віталій Вікторович,
аспірант Галіброда Вікторія Василівна

Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет,
Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання,
кафедра будівництва, міського господарства та архітектури

Читать дальше ИнформацияРОЗВАНТАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЗА РАХУНОК КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В МЕЖАХ ТРАНСПОРТНОГО РАЙОНУ

INVESTIGATING INTO ROUTE TAXI TRANSPORTATION: REALITIES AND VISION

1candidate of Science in Engineering, associate professor Marunych V. S.,
2candidate of Science in Engineering Shpylovii I. F.,
1Ph.D., associate professor Kharuta V. S.,
1assistant Lushchai Yu. V.

1Ukraine, Kyiv, National Transport University;
2Ukraine, Kyiv City State Administration, Department of Transport Infrastructure, First Deputy Director

Читать дальше ИнформацияINVESTIGATING INTO ROUTE TAXI TRANSPORTATION: REALITIES AND VISION

INFORMATION MODEL FOR THE REGISTRATION OF DISASTERS AFFECTING THE ROAD INFRASTRUCTURE

1associate prof. Dr. Eng. Dimitar Dimitrov,
2associate prof. Dr. Plamena Zlateva

1Bulgaria, Sofia, Todor Kableshkov University of Transport, Department Technology,
Organization and Management of Transport;
2Bulgaria, Sofia, Institute of Robotics — Bulgarian Academy of Sciences

Читать дальше ИнформацияINFORMATION MODEL FOR THE REGISTRATION OF DISASTERS AFFECTING THE ROAD INFRASTRUCTURE

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ЖЕСТКОСТИ В ЗАДАЧЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОЙ БАЛКИ, ПОД ДЕЙСТВИЕМ СЖИМАЮЩЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СИЛЫ Р

1к. т. н., доцент Элоян А. В.,
2магистрант Акобян А. А.

Армения, г. Гюмри;
1Национальный Политехнический Университет Армении, Гюмриский Филиал,
2мэрия, начальник отдела градостроительства и архитектуры

Читать дальше ИнформацияОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ЖЕСТКОСТИ В ЗАДАЧЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОЙ БАЛКИ, ПОД ДЕЙСТВИЕМ СЖИМАЮЩЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СИЛЫ Р

АНАЛІЗ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПРИЧИН ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

кандидат психологічних наук, доцент Ржевський Г. М.

Україна, Національний університет біоресурсів і природокористування України,
доцент кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті, докторант

Читать дальше ИнформацияАНАЛІЗ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПРИЧИН ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ