УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Магистр э. н., докторант Джанмулдаева Л. Н.

Республика Казахстан, г. Астана, Казахский университет технологии и бизнеса

Читать дальше ИнформацияУСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

THE RUSSIAN GEOSTRATEGIC INTEREST IN THE CONDUCTING FOREIN PROCESS

PhD in political sciences Svetlana Cebotari,
PhD in political sciences Victoria Bevziuc

Republic of Moldova, Chisinau, Moldova State University, Faculty of International Relations, Political and Administrative Sciences, Departament of International Relations; 1Military Academy,,Alexandru cel Bun’’, Associate professor; 2lecturer

Читать дальше ИнформацияTHE RUSSIAN GEOSTRATEGIC INTEREST IN THE CONDUCTING FOREIN PROCESS

НЕДОТОРКАНІСТЬ ЧИ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА В УКРАЇНІ

доктор юридичних наук Заяць Н. В.

Украина, Киев, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри теорії держави та права

Читать дальше ИнформацияНЕДОТОРКАНІСТЬ ЧИ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА В УКРАЇНІ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ УСУНЕННЯ КОРУПЦІОГЕННИХ ЧИННИКІВ

кандидат юридичних наук Костенко І. В.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, науковий співробітник НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, асистент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

Читать дальше ИнформацияДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ УСУНЕННЯ КОРУПЦІОГЕННИХ ЧИННИКІВ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Калашников Н. Н.

РФ, Екатеринбург, Уральский государственный юридический университет, магистрант

Читать дальше ИнформацияЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕВИЩИЛА МЕЖІ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ

к. ю. н. Гусар Леся Віталіївна

Україна, м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра кримінального права і криміналістики, доцент

Читать дальше ИнформацияКРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕВИЩИЛА МЕЖІ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ

«КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ»

кандидат юридичних наук Василова-Карвацька О. В.

Україна, м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, юридичний факультет, кафедра кримінального права і криміналістики

Читать дальше Информация«КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ»

TACTICAL PECULIARITIES OF FORENSIC VERSIONS CONSTRUCTION AND VERIFICATION RULES DURING PRE-TRIAL INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENCES

1Trofimenko O. A. S.,
2Doctor of Law Tsilmak O. M.

Odessa, Odessa State University of foreign affairs;
1Post-graduate at the Department of forensic, court medicine and psychiatry,
2Professor at the Department of forensic, court medicine and psychiatry

Читать дальше ИнформацияTACTICAL PECULIARITIES OF FORENSIC VERSIONS CONSTRUCTION AND VERIFICATION RULES DURING PRE-TRIAL INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENCES

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКВІДАЦІЇ ПАРТІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ ПРАВИХ ЕСЕРІВ УСРР В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РОКІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ)

доктор історичних наук Ніколаєв І. Є.

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, в. о. професора кафедри історії

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ЛІКВІДАЦІЇ ПАРТІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ ПРАВИХ ЕСЕРІВ УСРР В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РОКІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ)

О ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1918—1920 гг.)

д. ф. и. н., ст. пр. Асланов Эльгюн Мамедали,
ст. пр. Ахундов Азер Яды,
ст. пр. Абдуллаева Севда Физули,
ст. пр. Алиева Фазия Байрамовна

Азербайджан, Гянджа, Азербайджанский Государстенный Аграрный Университет

Читать дальше ИнформацияО ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1918—1920 гг.)

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ОБРЯДОВИХ АРХЕТИПІВ В ТВОРАХ СУЧАСНИХ КОМПОЗИТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ МУЗИЧНОЇ СЦЕНИ «ЗУСТРІЧ ВЕСНИ» ДЛЯ ОРКЕСТРУ ТА ГУРТУ СПІВАКІВ ТЕАТРУ НАРОДНОЇ МУЗИКИ УКРАЇНИ «ОБЕРЕГИ»)

1композитор, Заслужений діяч мистецтв України Алжнєв Ю. Б.,
2кандидат мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв України Осадча В. М.

Україна, м. Харків, Харківська державна академія культури;
1доцент кафедри народних інструментів;
2професор кафедри теорії та історії музики

Читать дальше ИнформацияДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ОБРЯДОВИХ АРХЕТИПІВ В ТВОРАХ СУЧАСНИХ КОМПОЗИТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ МУЗИЧНОЇ СЦЕНИ «ЗУСТРІЧ ВЕСНИ» ДЛЯ ОРКЕСТРУ ТА ГУРТУ СПІВАКІВ ТЕАТРУ НАРОДНОЇ МУЗИКИ УКРАЇНИ «ОБЕРЕГИ»)

МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА ДОМІНІКАНСЬКОГО ОРДЕНУ В УКРАЇНІ. ХРАМ У СОКІЛЬЦІІ

доктор мистецтвознавства, професор Урсу Н. О.

Україна, м. Кам’янець-Подільський,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Читать дальше ИнформацияМИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА ДОМІНІКАНСЬКОГО ОРДЕНУ В УКРАЇНІ. ХРАМ У СОКІЛЬЦІІ

ЧАСТОТНІСТЬ АЛЮЗИВНИХ ТИПІВ ЯК СТАТИСТИЧНИЙ ПАРАМЕТР У ТЕКСТАХ БРИТАНСЬКИХ ПРОЗАЇКІВ-МОДЕРНІСТІВ

канд. філол. наук Ярема Оксана Богданівна

Україна, Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

Читать дальше ИнформацияЧАСТОТНІСТЬ АЛЮЗИВНИХ ТИПІВ ЯК СТАТИСТИЧНИЙ ПАРАМЕТР У ТЕКСТАХ БРИТАНСЬКИХ ПРОЗАЇКІВ-МОДЕРНІСТІВ

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «АНА (МАТЬ)» НА УРОВНЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКА

Усенова Г. А.

Республика Каракалпакстан, г. Нукус, Нукусский государственный педагогический институт

Читать дальше ИнформацияВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «АНА (МАТЬ)» НА УРОВНЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКА

РЕКЛАМНА СВІТЛИНА ЯК ЗАСІБ ПРОЕКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

канд. соц. наук, доцент Удріс-Бородавко Н. С.

Україна, м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв

Читать дальше ИнформацияРЕКЛАМНА СВІТЛИНА ЯК ЗАСІБ ПРОЕКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

доктор педагогічних наук, професор Єрмакова Світлана Станіславівна

Україна, Одеська державна академія будівництва та архітектури

Читать дальше ИнформацияІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ПРЕДМЕТ ЛІНГВОМЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1к. пед. н. Людмила Лазоренко,
2д. пед. н., професор В’ячеслав Шовковий

Україна, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1кафедра іноземних мов математичних факультетів;
2кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур

Читать дальше ИнформацияПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ПРЕДМЕТ ЛІНГВОМЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Исакова Ж. Ж.

Кыргызская Республика, г. Бишкек, Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта

Читать дальше ИнформацияОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ І СІМ’Ї

к. п. н. Слятіна І. О.

Україна, Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Читать дальше ИнформацияПРОБЛЕМИ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ І СІМ’Ї

ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ ЗАРУБІЖНИХ КОМПОЗИТОРІВ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК СКЛАДОВА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПІАНІСТІВ

кандидат мистецтвознавства, доцент Ревенко Н. В.

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, доцент кафедри музичного мистецтва

Читать дальше ИнформацияФОРТЕПІАННІ ТВОРИ ЗАРУБІЖНИХ КОМПОЗИТОРІВ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК СКЛАДОВА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПІАНІСТІВ

ЕСТЕТОТЕРАПІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ У ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

канд. пед. наук, доц. Бабій І. В.,
канд. пед. наук, доц. Цимбал-Слатвінська С. В.,
здобувач Дичок Т. П.

Україна, м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Читать дальше ИнформацияЕСТЕТОТЕРАПІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ У ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ХОРОВОГО СПІВУ

доктор філософії в галузі освіти Ярошевська Л. В.

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

Читать дальше ИнформацияПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ХОРОВОГО СПІВУ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ КРЕАТИВНОЇ СТУДІЇ «ПОЕТИЧНЕ ЗЕРНЯТКО»

Швець О. В.

Україна, м. Кременець, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна
академія ім. Тараса Шевченка, асистент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ КРЕАТИВНОЇ СТУДІЇ «ПОЕТИЧНЕ ЗЕРНЯТКО»

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНЯ

Стояніна Лілія Олегівна

Україна, комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Маріупольської міської ради Донецької області», заступник директора з навчально-виховної роботи

Читать дальше ИнформацияШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНЯ

ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ/ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ: ГЕРМАНСЬКІ/РОМАНСЬКІ МОВИ»

д. пед. н. Ніколаєва С. Ю.

Україна, м. Київ, Київський національний лінгвістичний університет

Читать дальше ИнформацияЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ/ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ: ГЕРМАНСЬКІ/РОМАНСЬКІ МОВИ»

ИССЛЕДОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ «КАК ВЛИЯЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА ПО ХИМИИ?»

Ким Екатерина Георгиевна

Казахстан, г. Атырау, Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Атырау, учитель-модератор химии

Читать дальше ИнформацияИССЛЕДОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ «КАК ВЛИЯЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА ПО ХИМИИ?»

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Годунко Людмила Володимирівна

Україна, Сарни, Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету, викладач англійської мови, старший викладач

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ СИСТЕМИ ПІЛАТЕС НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЖІНОК, ХВОРИХ НА ОСТЕОХОНДРОЗ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

к. б. н. Козій Т. П.

Україна, м. Херсон, Херсонський державний університет

Читать дальше ИнформацияВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ СИСТЕМИ ПІЛАТЕС НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЖІНОК, ХВОРИХ НА ОСТЕОХОНДРОЗ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА

1кандидат медицинских наук Шертаев Мухаметамин Маметжанович,
2Арифджанова Жонона Фаррух кизи,
2Собирова Феруза Озод кизи

Узбекистан, Ташкентский Педиатрический Медицинский институт;
1доцент кафедры медицинской биологии;
2студентка

Читать дальше ИнформацияАСПЕКТЫ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА

ЗНАЧЕННЯ МАРКЕРА КІ -67 ПРИ ПЛАНУВАННІ СИСТЕМНОЇ РАДІОНУКЛІДНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З МНОЖИННОЮ КІСТКОВОЮ ПАТОЛОГІЄЮ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

к. м. н., доцент Фірсова М. М.

Україна, Київ, кафедра радіології НМАПО імені П. Л. Шупика

Читать дальше ИнформацияЗНАЧЕННЯ МАРКЕРА КІ -67 ПРИ ПЛАНУВАННІ СИСТЕМНОЇ РАДІОНУКЛІДНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З МНОЖИННОЮ КІСТКОВОЮ ПАТОЛОГІЄЮ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛИЦ С ПРИЗНАКАМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

д. м. н. Капанова Г. Ж.,
д. м. н. Хайдарова Т. С.,
к. м. н. Калмаханов С. Б.,
Шиллер С. А.,
к. м. н. Сарыбаева Г. К.,
к. м. н. Байгонова К. С.

Республика Казахстан, г.Алматы, Казахский Национальный Университет им аль-Фараби

Читать дальше ИнформацияИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛИЦ С ПРИЗНАКАМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА

д. м. н., профессор Замураева А. У.,
PhD Кульмурзаева А. Б.,
ассистент кафедры Кенжин Б. Д.

Казахстан, г. Астана, АО «Медицинский университет Астана»,
Кафедра ортопедической и детской стоматологии

Читать дальше ИнформацияМУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА

PANCREATIC INJURY

1MD, professor, chief of the department Kryvoruchko I. A.,
1PhD, Associate рrofessor Honcharova N. M.,
1MD, professor Teslenko S. N.,
1resident Drozdova A. G.,
1resident Firsik T. N.,
2surgeon of the first category Lavrinenko R. N.,
2surgeon of the high category Antonuk V. P.,
2аnesthesiologist of the high category Antonuk E. V.

Ukraine, Kharkiv,
1Kharkiv national medical university, department of surgery №2;
2Communal Healthcare Establishment «Regional Clinical Hospital – Emergency Medical Center and Disaster Medicine Center»

Читать дальше ИнформацияPANCREATIC INJURY

РАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПИРОКОНДЕНСАТА – ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛЕНА

профессор, доктор технических наук, заведующий лаборатории Садыгов Ф. М.,
доктор химических наук, главный научный сотрудник Магеррамова З. Ю.,
доцент, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Гаджиев Г. Н.,
кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник Джахандаров Ш. Дж.,
инженер Мамедова И. Г.

Азербайджан, Баку, Национальная Академия Наук, Институт Катализа и Неорганической Химии им. М.Ф. Нагиева, лаборатория «Переработка побочных продуктов химической промышленности»

Читать дальше ИнформацияРАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПИРОКОНДЕНСАТА – ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛЕНА

МАСЛО-БЕНЗОСТОЙКОСТЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВ

док. тех. наук, профессор, академик ЕАН Шыхалиев Карам Сефи

Азербайджан, г. Баку, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, профессор кафедры «Органических веществ и технологии высокомолекулярных соединений»

Читать дальше ИнформацияМАСЛО-БЕНЗОСТОЙКОСТЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВ

СОВМЕСТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ АЦЕТИЛЕНА И 1,2- ДИХЛОРЭТАНА В ХЛОРИСТЫЙ ВИНИЛ

к. х. н., доцент Амиров Сабир Гараш,
д. ф. по химии, ассистент Исмайлова Сабира Сабир

Азербайджан, г. Баку,
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности

Читать дальше ИнформацияСОВМЕСТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ АЦЕТИЛЕНА И 1,2- ДИХЛОРЭТАНА В ХЛОРИСТЫЙ ВИНИЛ

ANTITUMOR AND ANTICARCINOGENIC ACTIVITY OF THE COMBINED DRUG FROM PROBIOTIC MICROORGANISMS AND PROPOLIS FRACTION ON THE ANIMAL MODEL OF COLON ADENOCARCINOMA

Ogay D. K.,
Kutliyeva G. D.,
Мiralimova Sh. M.,
Elova N. A.,
Enikeeva Z. M.

Republic of Uzbekistan, Tashkent, Institute of Microbiology of AS RUz, Republican
Oncological Scientific Center of Ministry of Health

Читать дальше ИнформацияANTITUMOR AND ANTICARCINOGENIC ACTIVITY OF THE COMBINED DRUG FROM PROBIOTIC MICROORGANISMS AND PROPOLIS FRACTION ON THE ANIMAL MODEL OF COLON ADENOCARCINOMA

ВЛИЯНИЕ УЧЕБНЫХ НАГРУЗОК НА ВЕГЕТАТИВНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВАНАДЗОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

к. б. н. Арутюнян А. М.,
к. б. н. Карян С. Ш.

Республика Армения, г. Ванадзор,
Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна

Читать дальше ИнформацияВЛИЯНИЕ УЧЕБНЫХ НАГРУЗОК НА ВЕГЕТАТИВНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВАНАДЗОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

докторант Айтхожаева Г. С.,
доктор экономических наук, академик НАН РК Тиреуов К. М.,
доктор технических наук, профессор Пентаев Т. П.

Казахстан, Алматы, Казахский национальный аграрный университет

Читать дальше ИнформацияМЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

докторант Мухаметов А. Е.,
д. т. н. Даутканова Д. Р.,
к. т. н. Акишев Н. К.

Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный аграрный университет

Читать дальше ИнформацияПРОИЗВОДСТВО И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

THE CLIMATIC CONDITIONS OF THE NORTH-EASTERN PART OF THE LESSER CAUCASUS (WITHIN AZERBAIJAN)

Doctor of Philosophy in Technical Sciences, Associate Professor Namig Kamal Davudov,
Doctor of Philosophy in Agricultural Sciences, Senior lecturer Farida Bahram Verdiyeva

Azerbaijan, Ganja, University of Technology of Azerbaijan, Department «Ecological Engeenering»

Читать дальше ИнформацияTHE CLIMATIC CONDITIONS OF THE NORTH-EASTERN PART OF THE LESSER CAUCASUS (WITHIN AZERBAIJAN)

ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ ПЕРШОЇ СТОЛИЦІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1950-Х РОКІВ

канд. арх. Бачинська Л. Г.

Україна, Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури

Читать дальше ИнформацияТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ ПЕРШОЇ СТОЛИЦІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1950-Х РОКІВ

СARRYING CAPACITY OF BENDING CONCRETE ELEMENTS REINFORCED BY FIBRO AND STRIPES TAKEN FROM USED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE BOTTLES

Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor Roman Shmyh,
Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor Vitaliy Bilozir,
senior Lecturer Andriy Vysochenko,
student Volodymyr Bilozir

Ukraine, Lviv National Agrarian University

Читать дальше ИнформацияСARRYING CAPACITY OF BENDING CONCRETE ELEMENTS REINFORCED BY FIBRO AND STRIPES TAKEN FROM USED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE BOTTLES

СҮТ ҚЫШҚЫЛДЫ ӨНІМДЕРДІ ЖЕМІС КОМПОЗИЦИЯСЫМЕН БАЙЫТУ ЖОЛДАРЫ

т. ғ. к., доцент Хамитова Б. М.,
х. ғ. к., доцент Тасыбаева Ш. Б.,
студент Уәли Г. Е.,
магистрант Бигараева А. Т.

Қазақстан, Шымкент, М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Читать дальше ИнформацияСҮТ ҚЫШҚЫЛДЫ ӨНІМДЕРДІ ЖЕМІС КОМПОЗИЦИЯСЫМЕН БАЙЫТУ ЖОЛДАРЫ

РАЗРАБОТКА ЗАМОРОЖЕННОГО ВТОРОГО БЛЮДА «КАША РИСОВАЯ С БАРАНИНОЙ»

1Аманкелди Ж. Н.,
к. т. н., доцент Ханжаров Н. С.,
к.т.н., доцент Хамитова Б. М.,
1Темирбекова Т. С.,
1Ермеков Г. Б.

Казахстан, Шымкент, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова
1магистрант

Читать дальше ИнформацияРАЗРАБОТКА ЗАМОРОЖЕННОГО ВТОРОГО БЛЮДА «КАША РИСОВАЯ С БАРАНИНОЙ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ СОУСОВ-ПРИПРАВ

1Орынбасарова Б. А.,
к. х. н., доцент Тасыбаева Ш. Б.,
1Оралбекова Ж.,
1Баимбетова Ж.,
1 Бекетова А.

Казахстан, Шымкент, Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова;
1магистрант

Читать дальше ИнформацияИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ СОУСОВ-ПРИПРАВ

АССОРТИМЕНТ КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ В КАЗАХСТАНЕ

1Бигараева А.,
к. х. н., доцент Тасыбаева Ш. Б.,
1Орынбасарова Б.,
1Абдугаппарова М.,
1Сыздыкова Д.,
1Бекетова А.

Казахстан, Шымкент, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова;
1магистрант

Читать дальше ИнформацияАССОРТИМЕНТ КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ В КАЗАХСТАНЕ

ПРОГНОЗУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СОРБЦІЙНОЇ ЄМКОСТІ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ШВИДКИХ ФІЛЬТРАХ КОНУСОПОДІБНОЇ ФОРМИ ІЗ ПОРИСТИМИ ЗАВАНТАЖЕННЯМИ

кандидат технічних наук Климюк Ю. Є.

Україна, м. Рівне, кафедра інформатики та прикладної математики, Рівненський державний гуманітарний університет

Читать дальше ИнформацияПРОГНОЗУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СОРБЦІЙНОЇ ЄМКОСТІ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ШВИДКИХ ФІЛЬТРАХ КОНУСОПОДІБНОЇ ФОРМИ ІЗ ПОРИСТИМИ ЗАВАНТАЖЕННЯМИ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОБВЯЗКИ В ГАЗОКОМПРЕССОРНЫХ И ДОЖИМНЫХ СТАНЦИЯХ

д. т. н., профессор Ибрагим Абульфас оглы Габибов,
ассистент Рабия Садулла кызы Наджафкулиева

Азербайджан, г. Баку, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

Читать дальше ИнформацияУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОБВЯЗКИ В ГАЗОКОМПРЕССОРНЫХ И ДОЖИМНЫХ СТАНЦИЯХ

ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ТЕРТЯ ПРИ ВИТЯГУВАННІ З ПОТОНШЕННЯМ ДВОШАРОВИХ ЗАГОТОВОК

к. т. н. Борис Р. С.,
к. т. н. Холявік О. В.,
Вишневський П. С.

Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського»

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ТЕРТЯ ПРИ ВИТЯГУВАННІ З ПОТОНШЕННЯМ ДВОШАРОВИХ ЗАГОТОВОК

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СУДОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

кандидат технических наук Маслов И. З.

Украина, Измаил, Дунайский институт НУ «ОМА»

Читать дальше ИнформацияДИАГНОСТИРОВАНИЕ СУДОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАМКНУТИХ ПОВІТРЯНИХ ПРОШАРКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКРАННОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

к. т. н., доцент Швець Віталій Вікторович,
Максименко М. А.,
Риндюк С. В.

Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання, кафедра будівництва, міського господарства та архітектури

Читать дальше ИнформацияДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАМКНУТИХ ПОВІТРЯНИХ ПРОШАРКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКРАННОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

ЕФЕКТИВНЕ ОЧИЩЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ ВОДИ НА АВТОМИЙКАХ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИМИ ФІЛЬТРАМИ

1д. т. н., професор Рудь В. Д.,
2к. т. н., асистент Повстяна Ю. С.,
1аспірант Савюк І. В.,
1к. т. н., старший викладач Самчук Л. М.

Україна, м. Луцьк, Луцький національний технічний університет
1кафедра прикладна механіка;
2кафедра комп’ютерних технологій

Читать дальше ИнформацияЕФЕКТИВНЕ ОЧИЩЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ ВОДИ НА АВТОМИЙКАХ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИМИ ФІЛЬТРАМИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЮРЕ ИЗ ВЫЖИМОК ДИКОРАСТУЩЕЙ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ

доктор философии по технике Касумова А. А.

Республика Азербайджан, г. Гянджа, Азербайджанский Технологический Университет

Читать дальше ИнформацияТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЮРЕ ИЗ ВЫЖИМОК ДИКОРАСТУЩЕЙ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПАТОЛОГИЙ СТОП ПО ЗАКОНОМЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ К ОТНОШЕНИЮ ТРЕБОВАНИЯМ КОМФОРТНОСТИ ОБУВИ

доктор, профессор Грдзелидзе Майя Гурамовна

Грузия, Кутаиси, Государственый университет Акакия Церетели, декан инженерно-технологического факультета

Читать дальше ИнформацияКЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПАТОЛОГИЙ СТОП ПО ЗАКОНОМЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ К ОТНОШЕНИЮ ТРЕБОВАНИЯМ КОМФОРТНОСТИ ОБУВИ

METHOD FOR SYNTHESIS OF MECHANISM FOR THE MATERIAL TRANSPORTATION OF SEWING MACHINES THROUGH THE KINEMATIC GEOMETRY INSTRUMENT

Chief Assist. Eng. Blagoyka Ilieva Paleva-Kadiyska, PhD,
Assoc. Prof. Eng. Roumen Anchev Roussev, PhD,
Assistant prof. Elena Atanasova Blagova, PhD student

Bulgaria, Blagoevgrad, South-West University “Neofit Rilski”, Faculty of engineering, department “Mechanical engineering and technologies”

Читать дальше ИнформацияMETHOD FOR SYNTHESIS OF MECHANISM FOR THE MATERIAL TRANSPORTATION OF SEWING MACHINES THROUGH THE KINEMATIC GEOMETRY INSTRUMENT