ОНЛАЙН-СТРИМІНГ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВОРИ

Валентина Троцька

Україна, Київ, НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, здобувач, завідувач сектору суміжних прав відділу авторського права і суміжних прав

Читать дальше ИнформацияОНЛАЙН-СТРИМІНГ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВОРИ

СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ МОРСЬКЕ ПРАВО ТА ЙОГО ДЖЕРЕЛА

1доктор юридичних наук, професор Гуцуляк В. Н.,
2кандидат юридичних наук, доцент Клюєва Є. М.

1Російська Федерація, м. Москва, Інститут держави та права Російської Академії наук, головний науковий співробітник;
2Україна, м. Київ, Інститут управління, технологій і права ДУІТ, кафедра господарського та транспортного права, завідувач

Читать дальше ИнформацияСУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ МОРСЬКЕ ПРАВО ТА ЙОГО ДЖЕРЕЛА

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ

д. ю. н., професор Цільмак О. М.

Україна, м. Одеса, Одеський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії

Читать дальше ИнформацияЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ

СПОСОБИ ПОБУДОВИ ТА ПЕРЕВІРКИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ ПІД ЧАС СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Трофименко О. А. С.

Україна, Одеса, Одеський державний університет внутрішніх справ, кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії, аспірант

Читать дальше ИнформацияСПОСОБИ ПОБУДОВИ ТА ПЕРЕВІРКИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ ПІД ЧАС СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТУРОК-МЕСХЕТИНЦЕВ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА

кандидат культурологии, и. о. доцента Гусейнова Мавлюда Джабировна

Кыргызстан, Бишкек, Международный университет «Ала-Тоо», заместитель заведующего отделением Международных отношений

Читать дальше ИнформацияЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТУРОК-МЕСХЕТИНЦЕВ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА

Э. ФЛАНДЕН И П. КОСТА И ИХ АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗАРИСОВКИ АЗЕРБАЙДЖАНА И ИРАНА

1Mаммедкеримова Лейла М.,
2доктор архитектуры, профессор Амензаде Р. Б.

Азербайджан, г. Баку, Национальная академия наук Азербайджана;
1Институт архитектуры и искусства, научный сотрудник отдела «История-теория архитектуры»;
2Научный руководитель Читать дальше ИнформацияЭ. ФЛАНДЕН И П. КОСТА И ИХ АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗАРИСОВКИ АЗЕРБАЙДЖАНА И ИРАНА

THE EXCHANGE OF ARTISTIC TRADITIONS AMONG THE ARTISTS OF THE SOVIET UNION, ON THE EXAMPLE OF UKRAINIAN ARTISTS (DURING THE EVACUATION TO KAZAKHSTAN IN 1941-1944)

Leitner Olena

Ukraine, Kiev, National Academy of Visual Arts and Architecture, Departments of Theory and Art History, Faculty of Theory and Art History, post-graduate student

Читать дальше ИнформацияTHE EXCHANGE OF ARTISTIC TRADITIONS AMONG THE ARTISTS OF THE SOVIET UNION, ON THE EXAMPLE OF UKRAINIAN ARTISTS (DURING THE EVACUATION TO KAZAKHSTAN IN 1941-1944)

УКРАЇНСЬКИЙ КАНТ ЯК ЖАНР «ТРЕТЬОГО ПЛАСТА»: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Доктор філософії в галузи мистецтва, доцент Васильєва Л. Л.

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, кафедра музичного мистецтва

Читать дальше ИнформацияУКРАЇНСЬКИЙ КАНТ ЯК ЖАНР «ТРЕТЬОГО ПЛАСТА»: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

КОНЦЕПТ «СТРАХ» В РУССКОЙ И ГРУЗИНСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА

Доктор филологии, ассоцированный профессор Церцвадзе М. Г.

Грузия, Кутаиси, Кутаисский государственный университет имени А. Церетели

Читать дальше ИнформацияКОНЦЕПТ «СТРАХ» В РУССКОЙ И ГРУЗИНСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ ТА КОПІНГОВИХ СТРАТЕГІЙ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

к. психол. н.,доцент Козицька І. В.

Україна, м. Київ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Читать дальше ИнформацияВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ ТА КОПІНГОВИХ СТРАТЕГІЙ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ ЯК ЗАСОБУ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ

Березка С. В.

Україна, м. Слов’янськ, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», асистент кафедри практичної психології

Читать дальше ИнформацияПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ ЯК ЗАСОБУ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ

РАЗРАБОТКА СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ ПО БОРЬБЕ “КУРЕШ” ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

1д. п. н., профессор Анаркулов Х. Ф.,
2Карабаев Р. К.

Кыргызская Республика;
1Кыргызская государственная юридическая академия при Правительстве Кыргызской Республики;
2Ошский государственный университет, старший преподаватель

Читать дальше ИнформацияРАЗРАБОТКА СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ ПО БОРЬБЕ “КУРЕШ” ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

USE OF INTEGRATION OF MATHEMATICAL AND NATURAL SCIENCE EDUCATION IN THE PRACTICE OF MODERN SCHOOL

1candidate of pedagogical sciences, associate professor Malinovskaya Lyudmila Ivanivna,
2Davydenko Yulia Hryhorivna

Ukraine;
1Zhytomyr state university of the name of Ivan Franco, department of labour and civil safety protection;
2Zhytomyr municipal gymnasium № 3, teacher of higher category, teacher-methodist of initial classes

Читать дальше ИнформацияUSE OF INTEGRATION OF MATHEMATICAL AND NATURAL SCIENCE EDUCATION IN THE PRACTICE OF MODERN SCHOOL

ЗМІСТ ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ/ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ: ГЕРМАНСЬКІ/РОМАНСЬКІ МОВИ»

д. пед. н. Ніколаєва С. Ю.

Україна, м. Київ, Київський національний лінгвістичний університет

Читать дальше ИнформацияЗМІСТ ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ/ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ: ГЕРМАНСЬКІ/РОМАНСЬКІ МОВИ»

ТЕХНОЛОГІЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

кандидат педагогічних наук Кравченко Олена Іванівна

Україна, м. Старобільськ, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кафедра публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами, доцент

Читать дальше ИнформацияТЕХНОЛОГІЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

канд. пед. наук, доцент Коренева І. М.

Україна, м. Глухів, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін, докторант

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КРОССФІТ ТРЕНУВАНЬ З ДІВЧАТАМИ ВОЛЕЙБОЛІСТКАМИ 12–14 РОКІВ

к. пед. н.,ст. викладач Зайцева Ю. В.,
к. пед. н., ст. викладач Тараненко І. В.

Україна, Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Читать дальше ИнформацияМЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КРОССФІТ ТРЕНУВАНЬ З ДІВЧАТАМИ ВОЛЕЙБОЛІСТКАМИ 12–14 РОКІВ

КОРЕКЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

докт. пед. наук Дмитрієва І. В.

Україна, м. Слов’янськ Донецької області, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

Читать дальше ИнформацияКОРЕКЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

к. н. держ. упр. Мельник Я. В.

Україна, Київ, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, доц. кафедри публічного управління та адміністрування

Читать дальше ИнформацияСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНДІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТА ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МЕХАНИЗМІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Аншаева Д. И.,
Тасболатова А. А.

Қазақстан Республикасы, Ш. Есенов атындағы Каспий Мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті, аға оқытушылар

Читать дальше ИнформацияАГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНДІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТА ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МЕХАНИЗМІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Утебалиева Дина Борисовна

Казахстан, Актау, КГУТИ им. Ш. Есенова

Читать дальше ИнформацияПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА РОЗОЦВЕТНЫХ

доктор фарм. наук Дроздова И. Л.,
кандидат фарм. наук Сухомлинов Ю. А.

Россия, г. Курск, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Читать дальше ИнформацияСТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА РОЗОЦВЕТНЫХ

ИНФЕКЦИОННЫЙ КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТ КРС В ХОЗЯЙСТВЕ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МАЗЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕННЫХ ГЛАЗ

1Мырза М. Т.,
2к. в. н. Саттарова Р. С.,
2к. в. н. Бакиева Ф. А.,
2к. в. н. Шыныбаев К. М.

Республика Казахстан;
1Астана, АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»;
2Алматы, ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт»

Читать дальше ИнформацияИНФЕКЦИОННЫЙ КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТ КРС В ХОЗЯЙСТВЕ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МАЗЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕННЫХ ГЛАЗ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ

к. в. н. Муханбеткалиев Е. Е.,
Жакенова А. Е.

Республика Казахстан, Астана, АО «Казахский агротехнический университет им С. Сейфуллина»

Читать дальше ИнформацияАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТКРЫТОЙ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

д. т. н., профессор Кунденко Н. П.,
к. т. н., доцент Єгорова О. Ю.,
к. т. н. Бровко К. Ю.,
Шинкаренко І. М.,
Бородай І. І.

Украина, Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко

Читать дальше ИнформацияИССЛЕДОВАНИЯ ОТКРЫТОЙ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

THE GUARD LYMPH NODES WHEN CHOOSING TACTICS OF OPERATIONAL TREATMENT OF COLORECTAL CANCER

1Professor Volodymyr Volodymyrovych Grubnik,
PhD Sergiy Petrovych Degtyarenko,
PhD Raisa Petrіvna Nikitenko,
PhD Kateryna Ihorivna Shapovalova,
Victor Volodymyrovych Grubnik

Ukraine, Odessa, Odessa National Medical University, Surgical Department №1;
1Head of Surgical Department №1

Читать дальше ИнформацияTHE GUARD LYMPH NODES WHEN CHOOSING TACTICS OF OPERATIONAL TREATMENT OF COLORECTAL CANCER

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА МИГРАЦИИ НА МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВУШЕК ИЗ ВЫСОКОГОРНЫХ РЕГИОНОВ

канд. мед. наук, доцент Исакова Ж. К.,
д. м. н., проф., зав. каф. Мусуралиев М. С.

Кыргызская Республика, г. Бишкек, Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева, кафедра акушерства и гинекологии №1

Читать дальше ИнформацияВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА МИГРАЦИИ НА МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВУШЕК ИЗ ВЫСОКОГОРНЫХ РЕГИОНОВ

ФАКТОРЫ РИСКА РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

1Икрамова Шахноза Шухрат кизи,
2к. б. н. Икрамова Сурайё Хакимовна

Узбекистан, г.Ташкент, Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт;
1студентка;
2кафедра медицинской биологии, старший препадователь

Читать дальше ИнформацияФАКТОРЫ РИСКА РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

ПОДГОТОВКА БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ СУХОСТИ ПОЛОСТИ РТА К ОРТОПЕДИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ

канд. мед. наук Васенев Е. Е.,
канд. мед. наук Алеханова И. Ф.

Россия, Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет

Читать дальше ИнформацияПОДГОТОВКА БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ СУХОСТИ ПОЛОСТИ РТА К ОРТОПЕДИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ

МАКРО- ТА МІКРОСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗВИВИНИ КІНЦЕВОГО МОЗКУ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ 35-36 ТИЖНІВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ

доктор медичних наук, професор Школьніков В. С.,
асистент Стельмащук П. О.

Україна, м. Вінниця, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, кафедра анатомії людини

Читать дальше ИнформацияМАКРО- ТА МІКРОСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗВИВИНИ КІНЦЕВОГО МОЗКУ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ 35-36 ТИЖНІВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ

PROSPECTS FOR PRODUCTION OF BRIQUETTE FUEL IN GEORGIA

1PhD Natela Khetsuriani,
2PhD Elza Topuria,
3PhD Esma Usharauli,
4PhD Ketevan Goderdzishvili,
5MS Irina Mchedlishvili

Georgia, Tbilisi, TSU, Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry, Laboratory of Petroleum Chemistry
1Head of the laboratory of Petroleum Chemistry;
2Chief research worker;
3Senior research worker;
4Research worker;
5Research worker

Читать дальше ИнформацияPROSPECTS FOR PRODUCTION OF BRIQUETTE FUEL IN GEORGIA

INVESTIGATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE GANODERMA LUCIDUM G 02 DEEP CULTURE MYCELIUM

1PhD Irena Feklistova,
2Maslak Diana,
3PhD Stanislav Rizevsky,
4Veronika Lomonosova,
5Iryna Grineva

Belarus, Minsk, Belarusian State University, Biology faculty;
1Head of the Laboratory of Molecular Genetics and Biotechnology;
2Head of the sector of Molecular Genetics and Biotechnology of Microorganisms;
3Senior researcher, Laboratory of Applied Biology;
4Researcher, Laboratory of Molecular Genetics and Biotechnology;
5Senior researcher, Laboratory of Molecular Genetics and Biotechnology

Читать дальше ИнформацияINVESTIGATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE GANODERMA LUCIDUM G 02 DEEP CULTURE MYCELIUM

ПОВЕДЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЛАГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЧЕРНОЗЕМА СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАН

к. с. – х. н. Демеуов С. Н.

Республика Казахстан, Алматы, Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии

Читать дальше ИнформацияПОВЕДЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЛАГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЧЕРНОЗЕМА СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАН

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ СИЛИЦИДОВ ЖЕЛЕЗА ИЗ ШЛАКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ АРМЕНИИ

1Профессор Вилена Мартиросян,
2Доцент Владимир Савич,
1Доцент Mарине Сасунцян,
1Соискатель Эдгар Закарян

1Республика Армения, Ереван, Национальный политехнический университет Армении;
2Республика Беларусь, Белорусское гос. научно-производственное объединение порошковой металлургии, первый заместитель директора

Читать дальше ИнформацияПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ СИЛИЦИДОВ ЖЕЛЕЗА ИЗ ШЛАКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ АРМЕНИИ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО АГРЕГАТА

Кузиев У. Т.,
Раимова И. Д.,
Пулатов С. М.

Узбекистан, Ташкент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Читать дальше ИнформацияМЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО АГРЕГАТА

КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ ТА НОРМАТИВНО- ОРІЄНТОВАНІ ТЕСТИ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

к. п. н. Кисельова О. І.,
д. т. н. Коломієць Л. В.

Україна, м. Одеса, Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Читать дальше ИнформацияКРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ ТА НОРМАТИВНО- ОРІЄНТОВАНІ ТЕСТИ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАРЕГУЛИРОВАННОСТИ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ АМУДАРЬЯ

1д. т. н. Базаров Д. Р.,
1Улжаев Ф. Б.,
2Пулатов С. Х.,
1Артыкбаева Ф.,
1Пулатов С. М.

1Узбекистан, Ташкент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства;
2 Казахстан, Алма-Ата, Казахстанско-Немецкий Университет

Читать дальше ИнформацияАСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАРЕГУЛИРОВАННОСТИ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ АМУДАРЬЯ

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАБОТ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ДВУМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЙ

1Артыкбаева Ф.,
1Норкулов Б.,
2Пулатов C. М.,
2Джавбуриев Т.,
3Эшанкулов З. М.

1Узбекистан, Ташкент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства;
2Узбекистан, Бухара, Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства;
3Узбекистан, Андижан, Андижанский сельскохозяйственный институт

Читать дальше ИнформацияАНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАБОТ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ДВУМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЙ

МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗА РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ В РУСЛАХ РЕК И КАНАЛОВ

Артыкбаева Ф.,
Пулатов С. М.,
Бобокандов Ш. Р.,
Хуразбаев М. Р.,
Улжаев Ф. Б.

Узбекистан, Ташкент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Читать дальше ИнформацияМЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗА РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ В РУСЛАХ РЕК И КАНАЛОВ

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РЕАКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

1д. т. н. Шаршеналиев Ж. Ш.,
2к. т. н. Цыбов Н. Н.

Кыргызская Республика, Бишкек;
1Институт автоматики и информационных технологий НАН КР;
2Кыргызский государственный университет строительства транспорта и архитектуры им. Н. Исанова

Читать дальше ИнформацияОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РЕАКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ПОТЕРЯ ЭНЕРГИИ ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЫЖКЕ В РАСШИРЯЮЩИХСЯ РУСЛАХ

1Хидиров С. К.,
1Раимова И. Д.,
1Пулатов С. М.,
1Артыкбаева Ф.,
2Пулатов С. Х.

1Узбекистан, Ташкент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
2Казахстан, Алма-Ата, Казахстанско-Немецкий Университет

Читать дальше ИнформацияПОТЕРЯ ЭНЕРГИИ ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЫЖКЕ В РАСШИРЯЮЩИХСЯ РУСЛАХ

ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ

1к. т. н. Григорович А. Г.
2Григорович Б. А.

Україна;
1м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кафедра фізики, доцент;
2 м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», студент 6 курсу

Читать дальше ИнформацияТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ НА .NET F#

1Бакунова Оксана Михайловна,
2Буркин Антон Владимирович,
2Протько Дмитрий Эдуардович,
2Петрович Арсений Сергеевич,
2Малофеевский Артем Дмитриевич

Республика Беларусь, г. Минск, Институт информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники;
1преподаватель кафедры Информационные системы и сети, магистр инженерии;
2student

Читать дальше ИнформацияВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ НА .NET F#

ГЕНЕРАЦИЯ ТЕКСТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

и. т. н. Бакунова О. М.,
м. т. н. Бакунов А. М.,
м. т. н. Калитеня И. Л.,
Бухта Д. В.
Петрик А. И.,
Лобковская В. В.

Республика Беларусь, г. Минск, Институт информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

Читать дальше ИнформацияГЕНЕРАЦИЯ ТЕКСТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

СОЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ

и. т. н. Бакунова О. М.,
м. т. н. Калитеня И. Л.,
студент Петрович А. С.,
студент Думиков А. А.,
студент Буркин А. В.,
студент Протько Д. В.

Республика Беларусь, г. Минск, Институт информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Читать дальше ИнформацияСОЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

и. т. н. Бакунова О. М.,
м. т. н. Калитеня И. Л.,
Тимофеев Д. О.,
Уласович В. Ю.,
Ухналев Р. Ю.,
Михаленко В. А.

Республика Беларусь, г. Минск, Институт информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

Читать дальше ИнформацияВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

ВВЕДЕНИЕ В ASP.NET CORE

и. т. н. Бакунова О. М.,
Тимофеев Д. О.,
Уласович В. Ю.,
Халецкий Д. М.,
Ухналев Р. Ю.,
Михаленко В. А.

Республика Беларусь, г. Минск, Институт информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

Читать дальше ИнформацияВВЕДЕНИЕ В ASP.NET CORE

ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MULE ESB

и. т. н. Бакунова О. М.,
м. т. н. Калитеня И. Л.,
студент Уласович В. Ю.,
студент Тимофеев Д. О.,
Ухналев Р. Ю.,
Михаленко В. А.

Республика Беларусь, г. Минск, Институт информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

Читать дальше ИнформацияИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MULE ESB