РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВОЄННИХ ДИПЛОМАТІВ ДО ФАХОВОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Колотова Н. Д.

Украина, г. Киев, Военно-дипломатическая академия имени Евгения Березняка

Читать дальше ИнформацияРОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВОЄННИХ ДИПЛОМАТІВ ДО ФАХОВОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

к. ю. н. Татаренко Г. В.,
к. психол. н. Денисенко Г. О.,
к. і. н. Сергієнко Г. С.

Україна, м. Сєвєродонецьк, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

Читать дальше ИнформацияПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

ПІДВОДНІ КАМЕНІ ЗАСТОСУВАННЯ «ПРИНЦИПУ МОВЧАЗНОЇ ЗГОДИ» ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНЕ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Сіра А. В.

Україна, м. Житомир, Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра адміністративного та фінансового права, аспірант , адвокат

Читать дальше ИнформацияПІДВОДНІ КАМЕНІ ЗАСТОСУВАННЯ «ПРИНЦИПУ МОВЧАЗНОЇ ЗГОДИ» ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНЕ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВІКУ, З ЯКОГО МОЖЕ НАСТАВАТИ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

кандидат юридичних наук Приходько Тетяна Миколаївна

Україна, м. Київ, Національна академія внутрішніх справ

Читать дальше ИнформацияПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВІКУ, З ЯКОГО МОЖЕ НАСТАВАТИ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

КЛАСИЧНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА У ЗАПОРІЖЖІ НА РУБЕЖІ ХІХ-ХХ СТ. ТА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

кандидат історичних наук Сирцова Ольга Миколаївна

Україна, Комунальний заклад
«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Читать дальше ИнформацияКЛАСИЧНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА У ЗАПОРІЖЖІ НА РУБЕЖІ ХІХ-ХХ СТ. ТА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

ІСТОРІЯ ВИТОКІВ І СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПРАВИ НА ХАРКІВЩИНІ (1654-1804 РР.)

1к. і. н. Криленко І. М.,
1доцент кафедри військової підготовки Немировська Н. Г.,
2Немировська Т. В.

Україна, м. Харків,
1Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ»;
2Харківська видавнича група «Основа», редактор, краєзнавець

Читать дальше ИнформацияІСТОРІЯ ВИТОКІВ І СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПРАВИ НА ХАРКІВЩИНІ (1654-1804 РР.)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И УКРАИНОЙ

доцент Асланова Емма Али кызы,
ст. пр. Намазова Эльминаз

Азербайджан, Гянджинский Государственный Университет, кафедра «История Азербайджана»

Читать дальше ИнформацияЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И УКРАИНОЙ

МЕТАЛ ЯК ФОРМОТВОРЧИЙ ЧИННИК В ДИЗАЙНІ МЕБЛІВ ДЛЯ СИДІННЯ

1кандидат архітектури, доцент Гнатюк Л. Р.,
2Новік Г. В.,
3Яценко Є. О.

Україна, Київ, Національний авіаційний університет;
1доцент кафедри дизайну інтер’єру,
2асистент кафедри дизайну інтер’єру,
3студент

Читать дальше ИнформацияМЕТАЛ ЯК ФОРМОТВОРЧИЙ ЧИННИК В ДИЗАЙНІ МЕБЛІВ ДЛЯ СИДІННЯ

ANALYSIS OF THE PECULIARITIES OF STUDYING AT THE KYIV STATE ART INSTITUTE IN THE TIMES OF THE «THAW» ON THE EXAMPLE OF STUDENT WORK BY T. M. GOLEMBIEVSKA

Leitner Olena

Ukraine, Kyiv, Departments of Theory and Art History of the Faculty of Theory and Art History of the National Academy of Arts and Architecture, post-graduate student

Читать дальше ИнформацияANALYSIS OF THE PECULIARITIES OF STUDYING AT THE KYIV STATE ART INSTITUTE IN THE TIMES OF THE «THAW» ON THE EXAMPLE OF STUDENT WORK BY T. M. GOLEMBIEVSKA

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МУЗИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: КОУЧ-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ

канд. мист-ва Обух Л. В.

Україна, Івано-Франківськ,
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МУЗИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: КОУЧ-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ

ПРОЦЕСІЙНІ ХРЕСТИ І ПАТЕРИЦІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ XVII — XIX СТОЛІТТЯ: ТИПОЛОГІЯ, ІКОНОГРАФІЯ

кандидат мистецтвознавства, доцент Золотарчук Наталія Ігорівна

Україна, м. Івано-Франківськ, Університет Короля Данила,
факультет архітектури, будівництва та дизайну, кафедра дизайну

Читать дальше ИнформацияПРОЦЕСІЙНІ ХРЕСТИ І ПАТЕРИЦІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ XVII — XIX СТОЛІТТЯ: ТИПОЛОГІЯ, ІКОНОГРАФІЯ

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «СМЕРТЬ» В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

1кандидат филол. наук Байшукурова Г. Ж.,
2кандидат филол. наук Иргебаева А. Б.

Казахстан, г. Алматы,
1Казахский Национальный Аграрный Университет;
2Египетский университет Исламской культуры Нур-Мубарак

Читать дальше ИнформацияФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «СМЕРТЬ» В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

СИСТЕМНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ПОЛИСЕМИИ

Хабибова Шахноза Исматуллаевна

Узбекистан, Самарканд, преподаватель СамИЭС

Читать дальше ИнформацияСИСТЕМНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ПОЛИСЕМИИ

О НЕКОТОРЫХ, ИСТОРИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ, ИСТОКАХ УКРАИНСКОГО АНТРОПОНИМИКОНА

Бабенко О. А.

Украина, г. Кропивницкий, БО «Центрально-Украинская Православная Духовно-социальная Академия»

Читать дальше ИнформацияО НЕКОТОРЫХ, ИСТОРИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ, ИСТОКАХ УКРАИНСКОГО АНТРОПОНИМИКОНА

ІННОВАЦІЇ БІОМЕДИЧНОГО ТА СОЦІОЛОГІЧНОГО КОНСТРУКТИВІЗМУ В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

канд. філос. наук, доц. Чуйкова О. В.

Україна, Одеса, Одеський національний медичний університет

Читать дальше ИнформацияІННОВАЦІЇ БІОМЕДИЧНОГО ТА СОЦІОЛОГІЧНОГО КОНСТРУКТИВІЗМУ В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Шевченко І. А.

Україна, м.Вінниця, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», кафедра екології, природничих та математичних наук, викладач

Читать дальше ИнформацияІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО ТУРИЗМУ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

кандидат психол. наук, доцент Хімчук Л. І.

Україна, м. Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Читать дальше ИнформацияПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО ТУРИЗМУ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ЗНАЧЕННЯ ЕКСКУРСІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ УЯВЛЕНЬ І ПОНЯТЬ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

кандидат педагогічних наук Нікітіна О. О.

Україна, м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра методик дошкільної та початкової освіти, старший викладач

Читать дальше ИнформацияЗНАЧЕННЯ ЕКСКУРСІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ УЯВЛЕНЬ І ПОНЯТЬ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

канд. пед. наук Ляхоцька Л. Л.

Україна, Київ, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

Читать дальше ИнформацияРОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЧИННИКИ УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СЦЕНІЧНОГО МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС РОБОТИ НАД РОЛЛЮ В КЛАСІ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ ТА АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Коленко А. В.

Україна, м. Київ, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, кафедри сценічної мови, ст. викладач

Читать дальше ИнформацияЧИННИКИ УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СЦЕНІЧНОГО МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС РОБОТИ НАД РОЛЛЮ В КЛАСІ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ ТА АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

МУЛЬТИХМАРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

к. п. н. Кобися А. П.,
к. п. н. Кобися В. М.

Україна, Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Читать дальше ИнформацияМУЛЬТИХМАРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОГЛЯД ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КОРЕЇ ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Кім О. О.

Україна, м. Харків, Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 181 «Дьонсурі»»

Читать дальше ИнформацияОГЛЯД ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КОРЕЇ ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

ФОРМУВАННЯ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ: ТЕОРІЯ ТА ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ

к. пед. н. Дем’яненко О. О.

Україна, м. Біла Церква, Білоцерківський національний аграрний університет, факультет права та лінгвістики

Читать дальше ИнформацияФОРМУВАННЯ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ: ТЕОРІЯ ТА ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

канд. фіз. вих. Данилевич М. В.,
канд. філол. н. Романчук О. В.,
Стефанишин В. М.

Україна, м. Львів, Львівський державний університет фізичної культури

Читать дальше ИнформацияРЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВЗАЄМОДІЇ З ТЬЮТОРОМ: ТЕОРЕТИЧНІ ОРІЄНТИРИ

кандидат педагогічних наук, доцент Гордійчук Оксана Євгенівна

Україна, м.Чернівці, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, факультет педагогіки психології та соціальної роботи, кафедра педагогіки та методики початкової освіти

Читать дальше ИнформацияПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВЗАЄМОДІЇ З ТЬЮТОРОМ: ТЕОРЕТИЧНІ ОРІЄНТИРИ

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Глядченко Г. В.,
Юношева І. В.,
Чернявський С. І.,
Камінський Ю. М.,
Галіченко Г. Г.

Україна, м. Кривий Ріг, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району» Криворізької міської ради

Читать дальше ИнформацияПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ АНДРАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ

1доктор педагогічних наук Боднар О. С.,
2Ензельт О. П.

Україна, м. Тернопіль,
1Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ТНПУ ім. В. Гнатюка, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти;
2Українська гімназія імені І. Франка, заступник директора

Читать дальше ИнформацияПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ АНДРАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ХУДОЖНЬОГО ОБРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

канд. пед. наук, доцент Білосевич І. А.,
канд. пед. наук, доцент Омельчук О. В.,
канд. пед. наук, доцент Цісарук В. Ю.,
канд. пед. наук, ст.. викладач Олексюк М. П.

Україна, м. Кременець, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

Читать дальше ИнформацияПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ХУДОЖНЬОГО ОБРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ

1канд. филол. наук, ассоциир. проф. Баласанян М. А.,
2Мовсесян В. П.

1Грузия, Самцхе-Джавахетский государственный университет, руководитель направления «Русская филология» факультета Просвещения, гуманитарных и социальных наук;
2
Грузия, г. Ахалцихе, Схвилисская публичная школа, учитель русского языка и литературы

Читать дальше ИнформацияФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – ЗАПОРУКА ОНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

кандидат педагогічних наук, доцент Авраменко Квітослава

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського, факультет дошкільної та початкової освіти
Читать дальше ИнформацияВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – ЗАПОРУКА ОНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВДОСКОНАЛЕННІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

д. п. н., доцент Тогочинський О. М.,
к. т. н., доцент Аніщенко В. О.,
Махлай О. А.

Україна, м. Чернігів, Академія Державної пенітенціарної служби

Читать дальше ИнформацияСИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВДОСКОНАЛЕННІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ЯКІСНЕ ХАРЧУВАННЯ ОСІБ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1кандидат технічних наук Товма Лідія Федорівна,
2кандидат військових наук Морозов Ігор Євгенович,
1кандидат військових наук Зозуля Артем Володимирович

Україна, Харків, Національна академія Національної гвардії України,
1доцент кафедри тилового забезпечення;
2начальник науково-організаційного відділу

Читать дальше ИнформацияЯКІСНЕ ХАРЧУВАННЯ ОСІБ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Норбоева Дилафруз Жумакуловна,
Кипчакова Санобар Бахриддиновна

Узбекистан, Самарканд, СамИЭС

Читать дальше ИнформацияПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Уварова А. Є.

Україна, м. Харків, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, аспірант Читать дальше ИнформацияТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СОЦІАЛЬНА АСИМЕТРІЯ ЯК ПРОЯВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

аспірант (здобувач на ступінь PhD) Власенко М. П.

Україна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», кафедра Управління персоналом та економіки праці

Читать дальше ИнформацияСОЦІАЛЬНА АСИМЕТРІЯ ЯК ПРОЯВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ЕНЕРГОДИПЛОМАТІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ І ГАРАНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Бно-Айріян М. К.,
Ґгандір Х.,
Кісь С. Я.,
Петренко В. П.

Україна, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Читать дальше ИнформацияЕНЕРГОДИПЛОМАТІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ І ГАРАНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ РАЗЛИЧНЫХ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ГРУПП

1к. мед. н., с. н. с. Скляр Н. И.,
1к. мед. н., с. н с. Пономаренко С. В.,
1к. биол. н., с. н. с. Осолодченко Т. П.,
2к. мед. н., с. н с. Маркович И. Г.,
3д. физ-мат. н., профессор Сотников Г. В.,
3к. физ-мат. н., с. н. с. Антипов В. С.,
3к. физ-мат. н. Линник A. Ф.,
3инженер-исследователь Бережная И. В.

г. Харьков, Украина,
1Государственное учреждение «Институт микробиологии и иммунологии
им. И. И. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины»;
2Национальная академия медицинских наук Украины;
3Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» Национальной академии наук Украины

Читать дальше ИнформацияВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ РАЗЛИЧНЫХ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ГРУПП

ОСОБЕННОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Яровая Елена Дмитриевна

Украина, г. Сумы, Сумской областной кардиологический диспансер, врач-кардиолог, Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра Кардиологии и функциональной диагностики, аспирант

Читать дальше ИнформацияОСОБЕННОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И ГОМЕОСТАЗА ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ СО СКОЛИОЗОМ

Шаран М. А.,
Солоп Л. М.,
к. мед. н., доцент Колесниченко А. В.

Украина, г. Львов, Львовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого

Читать дальше ИнформацияОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И ГОМЕОСТАЗА ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ СО СКОЛИОЗОМ

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

1Черниловський А. В.,
2Черниловська С. В.,
3Росицька О. А.,
1Туренко О. А.,
3Яшкіна Т. О.

Україна, Дніпро,
1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини;
3Дніпропетровська міська богатопрофільна клінічна лікарня №4 ДОР

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОКСИКАРОТИНОЇДІВ, ЕКСТРАКТУ ЧОРНИЦІ ТА РЕСВЕРАТРОЛУ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ВОЛОГОЮ ФОРМОЮ ВМД

1Хомишин О. Г.,
2Терещенко Л. І.

Україна, Тернопіль,
1ТОВ «Медичний центр «Віасан»,
2TRTMO

Читать дальше ИнформацияДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОКСИКАРОТИНОЇДІВ, ЕКСТРАКТУ ЧОРНИЦІ ТА РЕСВЕРАТРОЛУ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ВОЛОГОЮ ФОРМОЮ ВМД

КОНТРОЛЬ НЕВІДПОВІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ / НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА СТАНДАРТИ АКРЕДИТАЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ (ЗАКЛАДІВ) ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ

к. мед. н. Роша Л. Г.

Україна, м. Одеса, Центр реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) Одеського національного медичного університету

Читать дальше ИнформацияКОНТРОЛЬ НЕВІДПОВІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ / НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА СТАНДАРТИ АКРЕДИТАЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ (ЗАКЛАДІВ) ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ЕМАЛІ ЗУБІВ У ДІТЕЙ

1к. мед. н. Рожко В. І.,
2Пясецька Л. В.,
2к. мед. н. Антонишин І. В.,
2к. мед. н. Шкумбатюк О. В.,
2к. мед. н. Лучинський В. М.

Україна,
1Чернівці, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»;
2Тернопіль, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ЕМАЛІ ЗУБІВ У ДІТЕЙ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В РЕГІОНАХ З РІЗНИМ ЕКОЛОГІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

1к. мед. н. Петрунів В. Б.,
2к. мед. н. Пацкань Л. О.,
2к. мед. н. Паласюк Б. О.,
2к. мед. н. Лучинська Ю. І.,
2д. мед. н. Лучинський М. А.

1Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний медичний університет
2Україна, Тернопіль, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Читать дальше ИнформацияСТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В РЕГІОНАХ З РІЗНИМ ЕКОЛОГІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХОЗЛ В УСЛОВИЯХ КОМОРБИДНОСТИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИНТРОПИИ

д. мед. н., проф. Оспанова Т. С.,
д. мед. н., проф. Семидоцкая Ж. Д.,
к. мед. н. Чернякова И. А.,
к. мед. н. Авдеева Е. В.,
к. мед. н. Пионова Е. Н.,
к. мед. н. Трифонова Н. С.

Украина, Харьков, Харьковский национальный медицинский университет

Читать дальше ИнформацияОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХОЗЛ В УСЛОВИЯХ КОМОРБИДНОСТИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИНТРОПИИ

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛАКТАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ, ЇЇ ЕНДОКРИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ САМОСТІЙНО РОЗРОДЖЕНИХ ТА ШЛЯХОМ КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ

д. мед. н., професор Ольшевська О. В.,
к. мед. н. Ольшевський В. С.

Україна, м. Лиман, Донецький національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології

Читать дальше ИнформацияОПТИМІЗАЦІЯ ЛАКТАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ, ЇЇ ЕНДОКРИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ САМОСТІЙНО РОЗРОДЖЕНИХ ТА ШЛЯХОМ КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРОПРОТЕКТОРОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРОДОНТИТА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

асистент, к. мед. н. Корнейчук А. Е.

Украина, г. Днепр, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Читать дальше ИнформацияЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРОПРОТЕКТОРОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРОДОНТИТА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ МЕТОД ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ МИКОПЛАЗМ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

1д. м. н. Калимолдаева С. Б.,
2д. м. н. Калиева Л. К.,
2докторант PhD Нурадилова Д. М.

Республика Казахстан,
1г. Алматы, Региональный диагностический центр, заведующая КДЛ;
2Казахский национальный медицинский университет им. C.Д. Асфендиярова, кафедра акушерства и гинекологии №2

Читать дальше ИнформацияКУЛЬТУРАЛЬНЫЙ МЕТОД ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ МИКОПЛАЗМ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С НЕБНО-ГЛОТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

канд. пед. наук., доцент Гусейнова Н. Т.

Азербайджан, г. Баку, Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, кафедра «Коррекционное обучение»

Читать дальше ИнформацияСОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С НЕБНО-ГЛОТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

STUDY OF DYNAMICS OF CHANGES IN THE LEVEL OF SOME BLOOD CITOKINS IN PATIENTS WITH VARIOUS TYPES OF COMPLICATED PANCREATIC PSEUDOСYST

1Docteur en Sciences Médicales, Professeur Kryvoruchko I. A.,
1Candidat aux Sciences Médicales, Professeur Associé Нoncharova N. M.,
1Docteur en Sciences Médicales, Professeur Teslenko S. M.,
1Candidat aux Sciences Médicales, Professeur Associé Syvozhelizov A. V.,
1Résident clinique Drozdova A. G.,
1Candidat des Sciences Médicales, assistant Svirepo P. V.,
1Résident clinique Prokhorov O. I.,
2Chirurgien de la catégorie la plus élevée Timofeev I. M.

Ukraine, Kharkiv,
1Kharkiv National Medical University,
2Communal Healthcare Establishment «Regional Clinical Hospital — Emergency Medicine Center and Disaster Medicine»

Читать дальше ИнформацияSTUDY OF DYNAMICS OF CHANGES IN THE LEVEL OF SOME BLOOD CITOKINS IN PATIENTS WITH VARIOUS TYPES OF COMPLICATED PANCREATIC PSEUDOСYST

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ УКРАЇНСЬКИХ ЮНАКІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КРАЇНИ ПРОЖИВАННЯ (УКРАЇНА ТА ПОЛЬЩА)

канд. біол. наук Боярська З. О.

Україна, Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Читать дальше ИнформацияПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ УКРАЇНСЬКИХ ЮНАКІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КРАЇНИ ПРОЖИВАННЯ (УКРАЇНА ТА ПОЛЬЩА)

МОРФОГЕНЕЗИС ПОЧВ СРЕДНЕГОРИЙ ЮЖНЫХ ОТРОГОВ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

1кандидат биологических наук Кадирова Дилрабо Абдукаримовна,
2Забиров Фаррух Махмудович,
2Ананова Кристина Константиновна

Узбекистан, Ташкент,
1Ташкентский государственный аграрный университет;
2Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Читать дальше ИнформацияМОРФОГЕНЕЗИС ПОЧВ СРЕДНЕГОРИЙ ЮЖНЫХ ОТРОГОВ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ВПЛИВ ҐРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ НА РОДЮЧІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО

аспірант Євтушенко Т. В.,
д-р с. — г. н., доц. Тонха О. Л.

Україна, Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Читать дальше ИнформацияВПЛИВ ҐРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ НА РОДЮЧІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ ОЗИМОГО РІПАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ І СТРОКУ ПОСІВУ

Мацера Ольга Олегівна

Україна, Вінницький національний аграрний університет, асистент

Читать дальше ИнформацияФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ ОЗИМОГО РІПАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ І СТРОКУ ПОСІВУ

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИН

1д. т. н., проф. Сурьянинов Н. Г.,
2к. т. н., доц. Бажанова А. Ю.,
1асп. Маковкина Т. С.

Украина, Одесса,
1Одесская государственная академия строительства и архитектуры;
2Одесский национальный политехнический университет

Читать дальше ИнформацияСВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИН

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

1к. т. н., доц. Стрежекуров Эдуард Евгеньевич,
1к. т. н., доц. Хмельницкий Евгений Дмитриевич,
2к. т. н., доц. Шаломов Владимир Анатольевич,
1асс. Роенко Ефим Сергеевич

Украина,
1г. Каменское, Днепровский государственный технический университет, кафедра электротехнологии и электромеханики
2г. Днепр, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, кафедра безопасности жизнедеятельности

Читать дальше ИнформацияВИЗУАЛИЗАЦИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

ОБКАТЫВАНИЕ РОЛИКАМИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ПРОЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ МАШИН

канд. техн. наук Марченко Д. Д.,
ассистент Зубехина-Хайят А. В.

Украина, г. Николаев, Николаевский национальный аграрный университет

Читать дальше ИнформацияОБКАТЫВАНИЕ РОЛИКАМИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ПРОЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ МАШИН

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ УРАЖЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ АРТИЛЕРІЙСЬКИМИ БОЄПРИПАСАМИ

канд. військ. наук Майстренко О. В.,
канд. фіз.-мат. наук Іваник Є. Г.,
канд. тех. наук Прокопенко В. В.,
Бубенщиков Р. В.,
Стегура С. І.

Україна, Львів, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Читать дальше ИнформацияМЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ УРАЖЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ АРТИЛЕРІЙСЬКИМИ БОЄПРИПАСАМИ

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ И КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ СВАРКОЙ

Доктор PhD Оспанова Салтанат Мухитовна

Республика Казахстан, город Актау, Каспийский Государственный Университет Технологии и Инжиниринга им. Ш. Есенова

Читать дальше ИнформацияРАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ И КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ СВАРКОЙ

ОБОБЩЕННЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ МАТЕРИАЛА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

Доктор PhD Байсарова Гулбану Гасанкулиевна

Республика Казахстан, город Актау, Каспийский Государственный Университет Технологии и Инжиниринга им. Ш. Есенова

Читать дальше ИнформацияОБОБЩЕННЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ МАТЕРИАЛА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ КЕССОННОГО ТИПА

1к. т. н., доц. Бажанова А. Ю.,
2к. т. н., доц. Лазарева Д. В.,
2д. т. н., проф. Сурьянинов Н. Г.

Украина, Одесса,
1Одесский национальный политехнический университет;
2Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Читать дальше ИнформацияСОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ КЕССОННОГО ТИПА

INFLUENCE OF ULTRASONIC IMPACT TREATMENT ON SURFACE TOPOGRAPHY AND MICROSTRUCTURE OF AISI 321 STAINLESS STEEL

1Dr. Lesyk D. A.,
2Dr. Hab. Mordyuk B. N.,
1Prof. Dzhemelinskyi V. V.,
2Dr. Hab. Prokopenko G. I.,
1PhD student Dаnylеikо O. O.

Ukraine, Kyiv,
1National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Laser Systems and Physical Technologies Department;
2G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of NAS of Ukraine, Physical Principles of Surface Engineering Department

Читать дальше ИнформацияINFLUENCE OF ULTRASONIC IMPACT TREATMENT ON SURFACE TOPOGRAPHY AND MICROSTRUCTURE OF AISI 321 STAINLESS STEEL

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ТЕХНОГРУНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШИХ АМБАРОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРА АРНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

к. с. – х. н. Демеуов С. Н.,
к. б. н. Досбергенов С. Н.

Казахстан, Алматы, Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии им. У. У. Успанова Читать дальше ИнформацияГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ТЕХНОГРУНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШИХ АМБАРОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРА АРНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

AGROECOLOGICAL STATE OF SOIL COVER OF BEREZNIVSKYI REGION RIVNE AREA

1Master of agriculture, doctoral candidate Matviichuk B. V.,
2Master of agriculture, Associate Professor Dovbysh L. L.,
2Master of agriculture, Associate Professor Orlovskyi M. Y.,
2Master of agriculture, Associate Professor Kropyvnytskyi R. B.,
2Master of agriculture, Associate Professor Kravchuk M. M.

1Ukraine,
1Poltava State Agrarian Academy;
2Zhytomyr National Agroecological University

Читать дальше ИнформацияAGROECOLOGICAL STATE OF SOIL COVER OF BEREZNIVSKYI REGION RIVNE AREA

ОЦІНКА АДАПТАЦІЇ ВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ПОКАЗНИК БЕЗПЕКИ РУХУ

1к. т. н Панчук М. В.,
2к. м. н Чайковський І. А.,
1к. т. н Долішній Б. В.,
3 к. т. н Забишний Я. О.,
1Панчук Т. М.

Україна,
1Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
2Київ, Інститут кібернетики імені Глушкова;
3Київ, Головний сервісний центр МВС України

Читать дальше ИнформацияОЦІНКА АДАПТАЦІЇ ВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ПОКАЗНИК БЕЗПЕКИ РУХУ

РАЗРАБОТКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СТАЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЁС, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПОВЫШЕНИЕ ИХ СТОЙКОСТИ К ОБРАЗОВАНИЮ ДЕФЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ

к. т. н. Кононенко А. А.

Украина, Днепр, Институт черной металлургии им. З. И. Некрасова НАН Украины

Читать дальше ИнформацияРАЗРАБОТКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СТАЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЁС, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПОВЫШЕНИЕ ИХ СТОЙКОСТИ К ОБРАЗОВАНИЮ ДЕФЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО- РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

викл. Ліп’яніна Х. В.

Україна, Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет

Читать дальше ИнформацияКОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО- РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ АСУ РВІА

к. т. н., с. н. с. Бударецький Ю. І.,
Бахмат М. В.,
Щавінський Ю. В.,
Олійник М. Я.,
Биков В. М.

Україна, м. Львів,
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Читать дальше ИнформацияОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ АСУ РВІА