СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗМІНИ ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5649

Шевченко М. І. кандидат культурології

Україна, м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, викладач

Читать дальше ИнформацияСУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗМІНИ ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5648

Шарнопільський В. Л.

Україна, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студент ІІ року
навчання ОР «Магістр»

Читать дальше ИнформацияАЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ДЕФОРМАЦІЯ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ СУДДІВ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5647

Меліхова Ю. А. кан. юр. наук

Україна, м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент
кафедри культурології

Читать дальше ИнформацияДЕФОРМАЦІЯ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ СУДДІВ УКРАЇНИ

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ ЯК ФОРМИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5646

1Костюченко О. Ю. к. ю. н, доцент,
2Міфтахутдінов В. С.

1Україна, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра правосуддя, доцент, адвокат;
2Україна, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студент ІІ курсу освітнього рівня «Магістр»

Читать дальше ИнформацияОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ ЯК ФОРМИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

THE ORIGINS OF PRIVACY AND FREEDOM OF PRESS COLLISION: PRECEDENTIAL, OR CIVILIZATIONAL? DENIS V. LECLERC, WETMORE V. SCOVELL & SMITH V. HIGGINS ET AL.

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5643

Anatoliy A. Lytvynenko

Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv, Department of International Law, PhD student

Читать дальше ИнформацияTHE ORIGINS OF PRIVACY AND FREEDOM OF PRESS COLLISION: PRECEDENTIAL, OR CIVILIZATIONAL? DENIS V. LECLERC, WETMORE V. SCOVELL & SMITH V. HIGGINS ET AL.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: КУРС НА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5642

Скрипчук Г. В. канд. істор. наук

Україна, Харків, Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого, викладач кафедри культурології

 

Читать дальше ИнформацияДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: КУРС НА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ

СЫДЫҚ МҰХАМЕДЖАНОВТЫҢ ҚАЗАҚ АҚЫНДАРЫНЫҢ СӨЗДЕРІНЕ ЖАЗЫЛҒАН ӘН-РОМАНСТАРЫ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5640

Садуақасов Е. С.

Қазақстан, Астана, Қазақ ұлттық өнер университетінің магистранты

Читать дальше ИнформацияСЫДЫҚ МҰХАМЕДЖАНОВТЫҢ ҚАЗАҚ АҚЫНДАРЫНЫҢ СӨЗДЕРІНЕ ЖАЗЫЛҒАН ӘН-РОМАНСТАРЫ

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ НАВІГАЦІЙНИХ ПІКТОГРАМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5638

Іваненко Тетяна Олександрівна кандидат мистецтвознавства, доцент,
Шумарова Дар’я Валентинівна старший викладач

Україна, Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Читать дальше ИнформацияМІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ НАВІГАЦІЙНИХ ПІКТОГРАМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

ВІДЧУЖЕННЯ ТА САМОТНІСТЬ ЯК ФОРМИ ПОВЕДІНКИ МАРГІНАЛЬНОГО ГЕРОЯ В РОМАНІ П. НІЗОНА «CANTO»

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5637

Кучер Зоя к. філол. наук, доцент

Україна, Черкаси, Черкаський державний технологічний університет

Читать дальше ИнформацияВІДЧУЖЕННЯ ТА САМОТНІСТЬ ЯК ФОРМИ ПОВЕДІНКИ МАРГІНАЛЬНОГО ГЕРОЯ В РОМАНІ П. НІЗОНА «CANTO»

РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ТА ЛІНГВОСЕМІОТИЦІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5636

Іовхімчук Н. В. канд. філол. наук, доцент кафедри філології та методики початкової освіти,
Гайова Ю. Р. студентка факультету педагогічної освіти та соціальної роботи

Україна, Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Читать дальше ИнформацияРОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ТА ЛІНГВОСЕМІОТИЦІ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ ПОЭТА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГЕНЕЗИС АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ФИЗУЛИВЕДЕНИЯ)

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5635

Алиева Гюльшен Теймур гызы доктор филологических наук, профессор

Азербайджан, Баку, АГУКИ, проректор по международным связям и воспитательной работе

Читать дальше ИнформацияХУДОЖЕСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ ПОЭТА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГЕНЕЗИС АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ФИЗУЛИВЕДЕНИЯ)

ЕСТЕТИЗМ АНТИЧНОЇ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ КОРЕЇ ТА ЙОГО МУЗИЧНА КОМПОНЕНТА

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5633

Кім О. О.

Україна, м. Харків, Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди, аспірант

Читать дальше ИнформацияЕСТЕТИЗМ АНТИЧНОЇ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ КОРЕЇ ТА ЙОГО МУЗИЧНА КОМПОНЕНТА

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В США

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5632

Ногайбаев Е. О. магистр социологии

Казахстан, г. Алматы,
докторант кафедры социологии и социальной работы КазНУ имени аль-Фараби

Читать дальше ИнформацияБАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В США

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5631

Оверчук В. А. кандидат психологічних наук, доцент,
Кушнір Ю. В. кандидат педагогічних наук, доцент

Україна, м. Вінниця, Донецький національний університет ім.Василя Стуса, доцент кафедри психології

Читать дальше ИнформацияПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5629

Щербак І. В. доктор філософії в галузі освіти, доц.

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Читать дальше ИнформацияОСНОВНІ НАПРЯМИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5628

Трегуб С. Є. канд. пед. наук

Україна, м. Запоріжжя, Запорізький державний медичний університет

Читать дальше ИнформацияЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНЖИНІРИНГУ ВИРОБНИЦТВА ВОДИ ЯК СКЛАДОВОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5627

Стрікаленко Т. В. д. мед. н., професор

Україна, Одеса, Одеська національна академія харчових технологій

Читать дальше ИнформацияДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНЖИНІРИНГУ ВИРОБНИЦТВА ВОДИ ЯК СКЛАДОВОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПЛАКАТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5626

Орєхова В. В.

Україна, Донецька обл., м. Слов’янськ, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», аспірант кафедри теорії та практики початкової освіти, асистент кафедри музики і хореографії

 

Читать дальше ИнформацияВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПЛАКАТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5625

Линєвська К. Ю. к. мед. н.,
Нечипуренко Т. Б. к. мед. н.,
Стукало О. А. к. мед. н.,
Володичєва Ю. О. к. мед. н.

Україна, м. Київ, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Читать дальше ИнформацияКОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5623

Вадим Ігоревич Сідоров професор

Україна, Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Читать дальше ИнформацияСИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5622

Бескорса О. С. к. пед. н.

Слов’янськ, Україна, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Читать дальше ИнформацияТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА СЛОВАЧЧИНІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5620

1Дудінська І. кандидат політичних наук, доцент,
2Марадик Н. В. кандидат політичних наук, доцент

1Словаччина, Прешов, директор Інституту політології, Прешовський університет в Прешові;
2Україна, Ужгород, Ужгородський національний університет, кафедра політології і державного управління

Читать дальше ИнформацияПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА СЛОВАЧЧИНІ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ІСТОРИЧНИХ МІСТ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5619

Смирнов І. Г. доктор геогр. наук,
Любіцева О. О. доктор геогр. наук

Україна, м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Читать дальше ИнформацияЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ІСТОРИЧНИХ МІСТ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

METHODOLOGICAL STUDIES OF PUBLIC MECHANISMS OF MANAGEMENT FOR CHANGES IN THE SYSTEM OF HEALTH PROTECTION

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5618

1Vovk Svetlana PhD of Economic Sciences, associate professor,
2Dsetiar Andrii professor, doctor of public administration,
3Tokareva Valentina professor, doctor of public administration

1Ukraine, Mariupol, Donetsk National Medical University,
2Ukraine, Kharkiv state Academy of culture, Ministry of culture of Ukraine,
3Ukraine, Mariupol, Donetsk State University of Management

Читать дальше ИнформацияMETHODOLOGICAL STUDIES OF PUBLIC MECHANISMS OF MANAGEMENT FOR CHANGES IN THE SYSTEM OF HEALTH PROTECTION

ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРУ ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДНИХ ФРАКЦІЙ СИРОВАТКИ КРОВІ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ІЗОЛЬОВАНОЇ ДИСЛІПІДЕМІЇ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5615

Кушнарьова Н. М.

Україна, м. Київ, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка»

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРУ ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДНИХ ФРАКЦІЙ СИРОВАТКИ КРОВІ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ІЗОЛЬОВАНОЇ ДИСЛІПІДЕМІЇ

ПРИМЕНЕНИЕ HRT В МОНИТОРИНГЕ БОЛЬНЫХ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ С КОМПЕНСИРОВАННЫМ ВГД

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01062018/5614

1,2Асылбекова А. С.,
1,2Бердишева А. А.,
1,2Утельбаева З. Т. д. м. н., проф.,
2Криволапова Д. А. врач-интерн направление «хирургия»,
2Есмурзаева Д. Б. врач-интерн направление «хирургия»,
2Жанболат К. Т. врач-интерн, направление «хирургия»

1Казахстан, г. Алматы, Казахский НИИ глазных болезней;
2Казахстан, г. Алматы, КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова

Читать дальше ИнформацияПРИМЕНЕНИЕ HRT В МОНИТОРИНГЕ БОЛЬНЫХ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ С КОМПЕНСИРОВАННЫМ ВГД