МОНИТОРИНГ ИНФЕКЦИОННОГО КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТА В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

1к. с.-х. н. Ускенов Р. Б.,
1к. в. н. Доманов Д. И.,
1к. в. н. Муханбеткалиев Е. Е.,
2PhD Ещжанов Т. Е.

Республика Казахстан, Астана;
1АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»;
2РГП «Евразийский национальный университет им. Л. И. Гумилева»

Читать дальше ИнформацияМОНИТОРИНГ ИНФЕКЦИОННОГО КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТА В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ CTLA-4 (RS231775) НА СТУПІНЬ ЗБІЛЬШЕННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ПАЦІЄНТІВ, ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ВУЗЛОВИХ ФОРМ ЗОБА НА ФОНІ АВТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ

к. мед. н. Шеремет М. І.

Україна, Чернівці, Буковинський державний медичний університет, кафедра хірургії №1

Читать дальше ИнформацияВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ CTLA-4 (RS231775) НА СТУПІНЬ ЗБІЛЬШЕННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ПАЦІЄНТІВ, ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ВУЗЛОВИХ ФОРМ ЗОБА НА ФОНІ АВТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1Хорева Ольга Владимировна,
2Басова Людмила Анатольевна,
3Хорева Елизавета Александровна

Россия, ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» (г. Архангельск) Министерства здравоохранения Российской Федерации;
1заведующая кафедрой патологической анатомии;
2доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии;
3студентка лечебного факультета

Читать дальше ИнформацияРОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОГРЕСУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧОЇ ЕНДОЦЕРВІКАЛЬНОЇ ПЛОСКОЕПІТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСПЛАЗІЇ ШИЙКИ МАТКИ У ЖІНОК З ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНИМ ФАКТОРОМ БЕЗПЛІДДЯ

1,2Суслікова Л. В.,
1,2Суменко В. В.,
1,2,3Гак І. О.,
1,2,3Гервазюк О. І.

Україна, м. Київ;
1Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика;
2Український державний інститут репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика;
3Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини

Читать дальше ИнформацияПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОГРЕСУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧОЇ ЕНДОЦЕРВІКАЛЬНОЇ ПЛОСКОЕПІТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСПЛАЗІЇ ШИЙКИ МАТКИ У ЖІНОК З ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНИМ ФАКТОРОМ БЕЗПЛІДДЯ

УЛЬТРАЗВУКОВІ ТА ДОПЛЕРОМЕТРИЧНІ ОЗНАКИ ПОРУШЕНЬ В СИСТЕМІ «МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД» У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ЖІНОК

1,2Савченко С. Є.,
1,2Гервазюк О. І.

1Україна, м.Київ, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
2Україна, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини

Читать дальше ИнформацияУЛЬТРАЗВУКОВІ ТА ДОПЛЕРОМЕТРИЧНІ ОЗНАКИ ПОРУШЕНЬ В СИСТЕМІ «МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД» У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ЖІНОК

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ – СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК ПРЕВЕНТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІДЕЇ

1к. психол. н. Павелко Ірина Іванівна,
2к. мед. н. Талалаєв Костянтин Олександрович,
3к. мед. н. Тверезовський Михайло Володимирович

Україна, Одеса;
1Військова академія, провідний науковий співробітник НДЛ (проблем фізичного вихованння
та спеціальної фізичної підготовки);
2Одеський національний медичний університет, проректор з науково-педагогічної роботи
(питань гуманітарної освіти та виховання);
3Військова академія, доцент кафедри теорії та організації фізичної підготовки

Читать дальше ИнформацияТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ – СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК ПРЕВЕНТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІДЕЇ

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ СРЕДНЕГО УХА

1Исматова Камола Аскаровна,
2Собиров Хамиджон Гуломжон угли

Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
1магистр кафедры оториноларингологии и детской оториноларингологии, стоматологии;
2студент 4 курса

Читать дальше ИнформацияКЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ СРЕДНЕГО УХА

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

1Байахмедов Фатхулла Файзиевич
2Собиров Хамиджон Гуломжон угли
3Садриддинова Муборак Асомиддин кизи

Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт;
1старший преподаватель кафедры факультетской детской хирургии; 2студент 4 курса;
3студентка 3 курса

Читать дальше ИнформацияКЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

д. мед. н. Мокия-Сербина С. А.,
к. мед. н. Литвинова Т. В.,
Заболотняя Н. И.

Украина, г. Кривой Рог, «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»,
кафедра педиатрии, семейной медицины и клинической лабораторной диагностики ФПО

Читать дальше ИнформацияПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПОСТЕРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЯ»

д. мед. н. Маракушин Д. І.,
к. біол. н. Чернобай Л. В.,
к. мед. н. Ісаєва І. М.,
к. біол. н. Кармазіна І. С.,
Глоба Н. С.

Україна, м. Харків, Харківський національний медичний університет, кафедра фізіології

Читать дальше ИнформацияДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПОСТЕРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЯ»

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

д. мед. н., профессор Криворучко И. А.,
к. мед. н. Лесной В. В.,
к. мед. н., доцент Гончарова Н. Н.,
д. мед. н., профессор Тесленко С. Н.,
к. мед. н., доцент Тонкоглас А. А.,
к. мед. н. Свирепо П. В.,
к. мед. н. Александров Н. А.,
1Дроздова А. Г.,
1Фирсик Т. Н.,
2Лесная А. С.

Украина, Харьков, Харьковский национальный медицинский университет, кафедра хирургии № 2;
1клинический ординатор; 2студентка 4 курса

Читать дальше ИнформацияКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

ОСОБЛИВОСТІ ДИСЛІПІДЕМІЇ, ЯК ФАКТОРУ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ, У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Гетман Олена Андріївна

Україна, Харків ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»,
науковий співробітник відділу кардіопульмонології

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ДИСЛІПІДЕМІЇ, ЯК ФАКТОРУ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ, У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ИЗБАВЛЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ МЕТЕОПАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

к. м. н. Ващук Н. А.,
Шенгер С. В.,
Чеснакова Д. Д.,
Сомкина Е. А.

Украина, Харьков, Харьковский национальный медицинский университет

Читать дальше ИнформацияОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ИЗБАВЛЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ МЕТЕОПАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

МОРФОЛОГІЧНЕ І ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМАЛІ І ДЕНТИНУ ЗУБІВ З ПІДВИЩЕНОЮ СТЕРТІСТЮ І КАРІЄСОМ

д. мед. н., професор Ткаченко І. М.,
аспірант Коваленко В. В.

Вищій державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Читать дальше ИнформацияМОРФОЛОГІЧНЕ І ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМАЛІ І ДЕНТИНУ ЗУБІВ З ПІДВИЩЕНОЮ СТЕРТІСТЮ І КАРІЄСОМ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІВ КРОВОТВОРЕННЯ У ЛЮДИНИ

1д. б. н., проф. Білаш С. М.,
2д. мед. н., проф. Шепітько В. І.,
2д. мед. н., проф. Єрошенко Г. А.,
2к. б. н., доц. Лисаченко О. Д.,
2к. мед. н., доц. Вільхова О. В.,
2викл. Борута Н. В.,
3викл. Білаш В. П.

Україна, м. Полтава, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічнаакадемія»;
1кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії;
2кафедра гістології, цитології та ембріології;
3кафедра анатомії людини

Читать дальше ИнформацияЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІВ КРОВОТВОРЕННЯ У ЛЮДИНИ

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ТЬЮТОРСТВА ПІД ЧАС ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ

д. мед. н., проф. Артьоменко В. В.,
Зайцев А. С.

Україна, м. Одеса, ОНМедУ

Читать дальше ИнформацияВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ТЬЮТОРСТВА ПІД ЧАС ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ

STARTING EMPIRICAL ANTIBIOTIC THERAPY IN THE TREATMENT OF SEVERE COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN UNDER 5 YEARS

Mokiya-Serbina S. A.,
Litvinova T. V.,
Zabolotnyaya N. I.,
Tsyktor S. V.

SE «Dnepropetrovsk Medical Academy, Ministry of Health of Ukraine», Department
of Pediatrics, Family Medicine and Clinical Laboratory Diagnostics FPO Krivoy Rog

Читать дальше ИнформацияSTARTING EMPIRICAL ANTIBIOTIC THERAPY IN THE TREATMENT OF SEVERE COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN UNDER 5 YEARS

ВПЛИВ ПОЛІФЕНОЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТУ З ЯБЛУК НА ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ ЗА МОДЕЛЮВАННЯ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ

проф. Загайко А. Л.,
доц. Красільнікова О. А.,
доц. Кравченко Г. Б.

Україна, м. Харків, Національний фармацевтичний університет

Читать дальше ИнформацияВПЛИВ ПОЛІФЕНОЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТУ З ЯБЛУК НА ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ ЗА МОДЕЛЮВАННЯ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ

СРАВНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАКТОВ ЛИСТЬЕВ СТЕВИИ И ЧЕРНИКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА У КРЫС

1доктор биологических наук, профессор Загайко А. Л.,
2Чумак Е. И.,
3Башура М. А.

Украина, г.Харьков, Национальный фармацевтический университет,
1зав.кафедрой биологической химии; 2соискатель кафедры биологической химии;
3асистент кафедры биологической химии

Читать дальше ИнформацияСРАВНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАКТОВ ЛИСТЬЕВ СТЕВИИ И ЧЕРНИКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА У КРЫС

РЕФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Мідик Оксана Михайлівна

Україна, м.Львів, Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
аспірант кафедри європейської інтеграції та права, Головний спеціаліст відділу
культурно-просвітницької роботи і навчальних закладів департаменту з питань культури,
національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.

Читать дальше ИнформацияРЕФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ЦЕРКОВНЫХ КАНОНОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ АРМЯНСКИМ КАТОЛИКОСОМ И ФИЛОСОФОМ ОВАННЕСОМ ОДЗНЕЦИ ПРЕМУДРЫМ

доктор исторических наук, профессор Саргсян Л. А.

Республика Армения, г. Ереван, Ереванский государственный университет,
заведующий кафедрой армянской церкви и экклесиологии

Читать дальше ИнформацияОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ЦЕРКОВНЫХ КАНОНОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ АРМЯНСКИМ КАТОЛИКОСОМ И ФИЛОСОФОМ ОВАННЕСОМ ОДЗНЕЦИ ПРЕМУДРЫМ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА ПРИМЕРЕ ГРУЗИНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ ПО РОМАНУ МИХАИЛА ДЖАВАХИШВИЛИ «АРСЕН ИЗ МАРАБДЫ»

Цабадзе Шорена Александровна

Грузия, Грузинский университет им. св. Андрея Первозванного патриаршества грузии,
специализация — языковедение, докторант

Читать дальше ИнформацияНЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА ПРИМЕРЕ ГРУЗИНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ ПО РОМАНУ МИХАИЛА ДЖАВАХИШВИЛИ «АРСЕН ИЗ МАРАБДЫ»

ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПСИХІЧНОГО В ГЛИБИННОМУ ПІЗНАННІ

канд. психол. наук Поляничко О. М.,
канд. педагог. наук Єретик А. А.

Україна, м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПСИХІЧНОГО В ГЛИБИННОМУ ПІЗНАННІ

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА СПРЯМОВАНОСТІ МОЛОДІ

1ст.викладач каф ЕОМ Колодчак О. М.,
2к. філос. н., доцент кафедри психології Кудрик Л. Г

1Україна, м. Львів, Національний Університет “Львівська політехніка”;
2Україна, м.Львів, Львівський інститут МАУП

Читать дальше ИнформацияФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА СПРЯМОВАНОСТІ МОЛОДІ

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІНФОРМАЦІЙНО- ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОЗРОБЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

кандидат педагогічних наук, доцент Смирнова Ірина Михайлівна

Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України,
провідний науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання

Читать дальше ИнформацияМЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІНФОРМАЦІЙНО- ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОЗРОБЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

РОЗРОБКА КРОСКУЛЬТУРНОГО ВЕБ-КВЕСТУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

професор Сідоров Вадим Ігоревич

Україна, м. Харків, декан факультету міжнародних економічних відносин та
туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Читать дальше ИнформацияРОЗРОБКА КРОСКУЛЬТУРНОГО ВЕБ-КВЕСТУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

АКТУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ

Рабчун И. В.

Украина, Киев, Киевский национальный университет имени Т. Шевченка, магистр

Читать дальше ИнформацияАКТУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ

РЕСУРС КЛАСТЕРНЫХ МЕХАНИЗМОВ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

канд. пед. наук, доцент Любченко Надежда Васильевна

Украина, Киев, ГВУЗ «Университет менеджмента образования»

Читать дальше ИнформацияРЕСУРС КЛАСТЕРНЫХ МЕХАНИЗМОВ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ МОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

канд. пед. наук Зайцева К. І.

Україна, Одеса, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»

Читать дальше ИнформацияКОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ МОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

1к. п. н. Бацуровська І. В.,
2к. п. н. Самойленко О. О.,
3к. т. н. Грубань В. А.

1Україна, Миколаїв, Миколаївський національний аграрний університет, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки и електромеханіки,
2Україна, Київ, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», ст. викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій,
3Україна, Миколаїв, Миколаївський національний аграрний університет, асистент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації и технічного сервісу

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ПОТРЕБ ЯК СКЛАДОВИХ МОТИВАЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ, ЕМОЦІЙНОЇ СФЕР ПІДЛІТКІВ

канд. пед. н., доцент Бартєнєва І. О.

Україна, Одеса, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського», доцент кафедри педагогіки

Читать дальше ИнформацияПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ПОТРЕБ ЯК СКЛАДОВИХ МОТИВАЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ, ЕМОЦІЙНОЇ СФЕР ПІДЛІТКІВ

ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА КАЗАХСТАНА

1к. ф. н. Абишева Н. М.,
2к. ф. н, PhD, профессор Мырзашова А. К.,

Казахстан, Актобе,
1филиал АО «НЦПЦ «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Актюбинской области
2Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова

Читать дальше ИнформацияЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА КАЗАХСТАНА

ПУБЛІЧНИЙ ПРОЯВ САМОВРЯДНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

к. політ. н., доц. Шаповалова Алла Миколаївна

Україна, Київ, УА ІСНС МАУП, кафедра філософії та політології

Читать дальше ИнформацияПУБЛІЧНИЙ ПРОЯВ САМОВРЯДНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ: ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ УССР В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (1922 – 1929 гг.)

к. ю. н., доцент Тихоненков Д. А.

Украина, Харьков, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого

Читать дальше ИнформацияИЗ ИСТОРИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ: ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ УССР В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (1922 – 1929 гг.)

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЯК МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО СУЧАСНИХ ЗМІННИХ УМОВ

к. держ. упр. Алексеєва К. А.

Україна, Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування

Читать дальше ИнформацияОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЯК МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО СУЧАСНИХ ЗМІННИХ УМОВ

APPLICATING INDICATORS OF THE PROBABILITY OF LIFE AND DEATH, SURVIVAL FUNCTION, AVERAGE LIFE EXPECTANCY AND SURVIVAL PROBABILITY FOR ACTUARIAL CALCULATIONS

Associate Prof., PhD. Mulic A. V.
1Gavlitchi C. N

Republic of Moldova, Chisinau City,
Moldova State University, Faculty of Economic Sciences, Finance and Banking Department
1«Agroprofi» LLC, sales manager, PhD student

Читать дальше ИнформацияAPPLICATING INDICATORS OF THE PROBABILITY OF LIFE AND DEATH, SURVIVAL FUNCTION, AVERAGE LIFE EXPECTANCY AND SURVIVAL PROBABILITY FOR ACTUARIAL CALCULATIONS

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ СВИТЫ КОБЫСТАНА И КЛАССИФИКАЦИЯ ИХ КОЛЛЕКТОРОВ

Насибова Г. Д.

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
Доцент кафедры «Геология нефти и газа»

Читать дальше ИнформацияНЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ СВИТЫ КОБЫСТАНА И КЛАССИФИКАЦИЯ ИХ КОЛЛЕКТОРОВ

СТОЛПНО-АРОЧНАЯ ТЕКТОНИКА МАВЗОЛЕЯ СУЛТАНА ОЛЬДЖАЙТУ И ЕЕ АНАЛОГИ В МАВЗОЛЕЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

доктор архитектуры Райха Амензаде

Азербайджан, Баку,
Институт Архитектуры и Искусства НАНА, Отдел истории и теории архитектуры

Читать дальше ИнформацияСТОЛПНО-АРОЧНАЯ ТЕКТОНИКА МАВЗОЛЕЯ СУЛТАНА ОЛЬДЖАЙТУ И ЕЕ АНАЛОГИ В МАВЗОЛЕЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ СРСР У 1920-1940-ВІ РОКИ НА АРХІТЕКТУРУ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

канд. арх. Бачинська Л. Г.

Україна, Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури

Читать дальше ИнформацияВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ СРСР У 1920-1940-ВІ РОКИ НА АРХІТЕКТУРУ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

СПІВВІДНОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ: «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СЛЮСАРІВ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ»

Кононенко Андрій Геннадійович

Національна академія педагогічних наук України, Інститут професійно-технічної освіти,
науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів

Читать дальше ИнформацияСПІВВІДНОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ: «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СЛЮСАРІВ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ»

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПАЗОВ СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

к. т. н. Егоров А. Б.,
к. т. н. Егорова О. Ю.

Украина, г. Харьков
Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова;
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Петра Василенко

Читать дальше ИнформацияВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПАЗОВ СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ