ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА ХОРОШЕГО ВРАЧА ПО МНЕНИЮ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

доктор психол. наук Маriana Cerniţanu (Maриана Черницану)

Молдова, Кишинев, Молдавский Государственный Университет Медицины и
Фармацевтики имени Николая Тестемицану

Читать дальше ИнформацияГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА ХОРОШЕГО ВРАЧА ПО МНЕНИЮ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ

1кандидат психологических наук, доцент Коровина О. Е.,
2Ларионова Д. А.

Государственное автономное образовательное учреждение г. Москвы, Самарский филиал
Московского городского педагогического университета (Россия);
1кафедра общей и социальной психологии;
2студентка психолого-педагогического факультета

Читать дальше ИнформацияГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ

ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ

Гера Т. І.

Україна, м. Дрогобич Львівської обл., старший викладач кафедри психології
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Читать дальше ИнформацияТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ

ЩОДО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

1к. ю. н, доцент Тіхонова М. А.,
2Тіхонова О. А.

Україна,
1Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Факультету № 4
2Комунальний заклад «Харківський навчально-виховний комплекс «Гімназія – школа І ступеня» № 24 Харківської міської ради Харківської області імені І. Н. Питікова»

Читать дальше ИнформацияЩОДО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

ЕТНОСПЕЦИФІКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ТРАНСПОРТ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ

к. філол. н., доц. Тарасова В. В.

Україна, м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Читать дальше ИнформацияЕТНОСПЕЦИФІКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ТРАНСПОРТ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ

МЕТОДОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ В АНАЛІЗІ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ: ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Сластьон Сабріє Едемівна

м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут
філології, асистент

Читать дальше ИнформацияМЕТОДОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ В АНАЛІЗІ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ: ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

ЦЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕТСКОЙ ПРОЗЫ

доктор философии по педагогике Севиндж Гамид кызы Расулова

Азербайджан, Докторант Азербайджанского Педагогического Университета,
Aкадемиk Европейской Академии Естественных Наук

Читать дальше ИнформацияЦЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕТСКОЙ ПРОЗЫ

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРИЧНО НОМИНИРОВАННЫХ ПРЕДЛОГОВ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Каменева Е. А.

Россия, Ростов-на-Дону, ДГТУ, аспирант кафедры “Мировые языки и культуры”, Социо-
гуманитарный факультет

Читать дальше ИнформацияКОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРИЧНО НОМИНИРОВАННЫХ ПРЕДЛОГОВ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ СЛЕНГА АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Божко Я. Ю.

Украина, Запорожский национальный университет, аспирант

Читать дальше ИнформацияСЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ СЛЕНГА АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНО- ІННОВАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ

д. е. н. Перевозова І. В.,
Даляк Н. А.

Україна, м. Івано-Франківськ, Національний технічний університет нафти і газу

Читать дальше ИнформацияДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНО- ІННОВАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР

к. м. н. Литвинова О. Н.

Україна, Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України

Читать дальше ИнформацияСИСТЕМНО-СТРУКТУРНА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

кандидат юридичних наук, доцент Однолько Інна Валентинівна

Україна, Київ, Національна академія прокуратури України, головний науковий
співробітник відділу організації науково-методичної роботи Науково-дослідного інституту

Читать дальше ИнформацияАНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

к. ю. н. Ільченко Ганна Олександрівна

Україна, м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет

Читать дальше ИнформацияПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ В ГРУЗИИ

доктор исторических наук, ассоцированный профессор Шошиашвили Кетеван Гизоевна

Грузия, г. Тбилиси, Кавказский Международный Университет

Читать дальше ИнформацияПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ В ГРУЗИИ

ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ХЕРСОНЩИНЕ В 20-30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

Марквас Е. Ф.

Украина, г. Херсон, Херсонский государственный университет, аспирантка

Читать дальше ИнформацияПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ХЕРСОНЩИНЕ В 20-30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ НА ПОЧАТКУ XXI СТ. (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, РОСІЇ, МОЛДОВИ ТА БІЛОРУСІ)

Коваленко Т. М.

Україна, місто Київ, магістр

Читать дальше ИнформацияПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ НА ПОЧАТКУ XXI СТ. (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, РОСІЇ, МОЛДОВИ ТА БІЛОРУСІ)

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К НЕИЗВЕСТНОМУ: КАМЕРНАЯ МУЗЫКА ВАЛЕНТИНА БИБИКА

кандидат искусствоведения, доцент Анна Середенко

Украина, г. Киев, Национальная Музыкальная Академия Украины им. П. И. Чайковского, и.о. профессора кафедры камерного ансамбля

Читать дальше ИнформацияПО НАПРАВЛЕНИЮ К НЕИЗВЕСТНОМУ: КАМЕРНАЯ МУЗЫКА ВАЛЕНТИНА БИБИКА

МУЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РИТМУ КІНОЗОБРАЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ ФІЛЬМІВ

Кандидат мистецтвознавства (PhD) Коваленко Ю. Б.

Україна, Харків, Харківська державна академія культури

Читать дальше ИнформацияМУЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РИТМУ КІНОЗОБРАЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ ФІЛЬМІВ

МУЗИЧНИЙ ПОРТРЕТ В КОНТЕКСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ

1Вежневець Ірина Леонідівна,
2кандидат мистецтвознавства, доцент Каблова Тетяна Борисівна

1Україна, Київ, Київський інститут музики ім. Р. М. Гліера, викладач факультету «Музичне мистецтво», здобувач кафедри естрадного виконавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва
2Україна, Київ, Київський університет ім. Бориса Грінченка

Читать дальше ИнформацияМУЗИЧНИЙ ПОРТРЕТ В КОНТЕКСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ- ЕКОНОМІСТІВ

Волошина А. П.

Україна, м. Київ, Заступник Голови Правління ПАТ СК «Еталон-Поліс», пошукач кафедри
педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»

Читать дальше ИнформацияМОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ- ЕКОНОМІСТІВ

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ЗМІН ТА РЕФОРМ В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

1Куриш Наталія Костянтинівна,
2к. пед. н. Унгурян Ірина Корнелівна

Україна, м. Чернівці, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
1завідувач НМЦ освітнього менеджменту та координації діяльності РМК/ММК;
2викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою.

Читать дальше ИнформацияПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ЗМІН ТА РЕФОРМ В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

PARTNERSHIP INTERACTION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF PRESCHOOL AND OUT-OF-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CHILD’S CREATIVE DEVELOPMENT OF BEFORESCHOOL AGE

Doctor of Pedagogic sciences, Associate Professor Kovshar O. V

Ukraine, Kryvyi Rig, State Pedagogical University, Head of the Department of Preschool Education at Kryvyi Rig

Читать дальше ИнформацияPARTNERSHIP INTERACTION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF PRESCHOOL AND OUT-OF-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CHILD’S CREATIVE DEVELOPMENT OF BEFORESCHOOL AGE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1Григорьева Ирина Анатольевна,
2Арват Виктор Николаевич

Украина, г.Одесса, Одесская специализированная школа № 35 с углубленным изучением английского языка
1учитель украинского языка и литературы, учитель высшей категории,
педагогическое звание «Старший учитель»; 2директор

Читать дальше ИнформацияИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ

канд. пед. наук, доцент Щербина Олена Олександрівна

Україна, Київ, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

Читать дальше ИнформацияПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ В УМОВАХ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ «МАГІСТР ФАРМАЦІЇ»

1д. м. н. Ніженковська І. В.,
1к. х. н. Глушаченко О. О.,
1Головченко О. І.,
2Останіна Н. В.,
3Маркін Р. О.

Україна, м. Київ
1Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;
2Державна науково-дослідна Лабораторія з контролю якості лікарських засобів Державної
установи «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва АМН України»;
3Державне підприємство «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і
медичної продукції»

Читать дальше ИнформацияВИРОБНИЧА ПРАКТИКА З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ В УМОВАХ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ «МАГІСТР ФАРМАЦІЇ»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА: ОБУЧЕНИЕ КАК ВОСПИТАНИЕ*

д. п. н., проф. Заславская О. В.

Россия, Тула, Тульский государственный университет

Читать дальше ИнформацияДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА: ОБУЧЕНИЕ КАК ВОСПИТАНИЕ*

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

PhD докторант, маг. фил. наук Жубанова Шолпан Алдабергеновна,
канд. соц. наук Калиева Алия Айбулатовна

Казахстан, Алматы, Казахский Университет Международных Отношений и Мировых
Языков имени Абылай хана

Читать дальше ИнформацияПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА ПРИРОДНИЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

д. п. н., проф., член-кореспондент НАПН України Гриньова М. В.

Україна, м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені
В. Г. Короленка, декан природничого факультету

Читать дальше ИнформацияОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА ПРИРОДНИЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЭПОХИ ИНТЕРНЕТА

Ассоциированный профессор Ирина Гвинерия

Грузия, Тбилиси, Кавказский Международный Университет, декан факультета
социальных наук

Читать дальше ИнформацияПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЭПОХИ ИНТЕРНЕТА

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА ЭЭГ ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ ПРИСТУПОВ

1к. м. н. Томенко Т. Р.,
2д. м. н. Перунова Н. Ю.

Россия, г. Екатеринбург,
1Европейский медицинский центр УГМК-Здоровье;
2МДЦ «Альфа-ритм»

Читать дальше ИнформацияНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА ЭЭГ ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ ПРИСТУПОВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ НАУКОВИХ РОЗРОБОК В ОЦІНЦІ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

кандидат медичних наук, доцент Козерацька Олена Андріївна

Україна, м. Київ, Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, лікар судово-
психіатричний експерт вищого кваліфікаційного класу, Київський міський Центр судово-
психіатричної експертизи

Читать дальше ИнформацияДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ НАУКОВИХ РОЗРОБОК В ОЦІНЦІ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО СПОНТАННОГО СУБАРАХНОЇДАЛЬНОГО КРОВОВИЛИВУ

аспірант кафедри Цьома Є. І.,
д. м. н., проф. Смоланка В. І.

Україна, м. Ужгород, Ужгородський національний університет, кафедра неврології, нейрохірургії
та психіатрії, Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології м. Ужгород

Читать дальше ИнформацияПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО СПОНТАННОГО СУБАРАХНОЇДАЛЬНОГО КРОВОВИЛИВУ

ВЛИЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ИЛИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

д. м. н., доцент Ханюков А. А.,
к. м. н., доцент Лакиза Т. В.,
к. м. н., доцент Егудина Е. Д.,
ассистент Кротова В. Ю.,
ассистент Белецкий В. В.,
ассистент Киричко М. Г.,
аспирант Яловенко М. И.

Украина, Днепр, Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская
академия МЗ Украины»

Читать дальше ИнформацияВЛИЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ИЛИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С СИНДРОМОМ ВЫГОРАНИЯ

Тихон Алёна Сергеевна

Республика Молдова, Кишинёв, Государственный Университет Медицины и Фармации им.»Николае Тестемицану»

Читать дальше ИнформацияПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С СИНДРОМОМ ВЫГОРАНИЯ

СИСТЕМНА ОЦІНКА ЕЛЕМЕНТІВ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В НОВИХ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИХ УМОВАХ

к. мед. н. Роша Л. Г.

Україна, Одеса, Одеський національний медичний університет, Центр реконструктивної
та відновної медицини (Університетська клініка)

Читать дальше ИнформацияСИСТЕМНА ОЦІНКА ЕЛЕМЕНТІВ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В НОВИХ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИХ УМОВАХ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ МЕДИЦИНИ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ

к. мед. н. Резніченко О. Г.

Україна, м. Харків, Харківська медична академія післядипломної освіти

Читать дальше ИнформацияОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ МЕДИЦИНИ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН И РЕЗЕРВНО- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА И ИХ КОРРЕКЦИЯ

к. мед. н. Павликивская Б. М.,
д. мед. н. Юрцева А. П.,
д. мед. н. Воронич-Семченко Н. Н.

Украина, г. Ивано-Франковск, ГВУЗ «Ивано-Франковский государственный
медицинский университет»

Читать дальше ИнформацияЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН И РЕЗЕРВНО- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА И ИХ КОРРЕКЦИЯ

ХРОМАТОГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ВИВЕДЕННЯ АПРОТИНІНУ ПРИ ІМПЛАНТАЦІЇ ЙОГО У М’ЯКІ ТКАНИНИ НА ЖЕЛАТИНОВІЙ ГУБЦІ

д. м. н., проф. Огоновський Р. З.,
асп. Патерега Н. І.

Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Читать дальше ИнформацияХРОМАТОГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ВИВЕДЕННЯ АПРОТИНІНУ ПРИ ІМПЛАНТАЦІЇ ЙОГО У М’ЯКІ ТКАНИНИ НА ЖЕЛАТИНОВІЙ ГУБЦІ

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ В УКРАЇНІ. ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ 2002 – 2015 РР.

к. мед. н. Гандзюк Володимир Андрійович

Україна, м. Київ, Державне управління справами, Державна наукова установа
«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини», старший науковий
співробітник наукового відділу організації медичної допомоги

Читать дальше ИнформацияХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ В УКРАЇНІ. ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ 2002 – 2015 РР.

TNF-Α G238A GENETIC POLYMORPHISM IN UZBEK PATIENTS WITH GLOMERULONEPHRITIS, CKD AND ESRD

1MD, PhD Ruzibakieva Malika Ruslanovna,
2Professor Aripova Tamara,
3MD, PhD Yuldashev Ulugbek,
4Kasimov Abdumadjid,
4Grigoryants Karina,
4Khakimova Gulshan

1MОH RUz, The Republican Scientific Center of Immunology, Senior researcher,
2MОH RUz, The Republican Scientific Center of Immunology, Director,
3MОH RUz, The Republican Specialized Center of Surgery n. a. Acad. V. Vakhidov, Senior researcher,
4MОH RUz, The Republican Scientific Center of Immunology, researcher

Читать дальше ИнформацияTNF-Α G238A GENETIC POLYMORPHISM IN UZBEK PATIENTS WITH GLOMERULONEPHRITIS, CKD AND ESRD

ПРОБЛЕМА ОБРАННЯ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ, ДО ЯКОГО НАЛЕЖИТЬ ПЕРЕРАХОВУВАТИ ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ПОДАТКОВА АДРЕСА ПЛАТНИКА ПОДАТКУ ЧИ ПОДАТКОВОГО АГЕНТА)

д.ю.н., професор Якимчук Наталія Яківна

Україна, м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор
кафедри фінансового права

Читать дальше ИнформацияПРОБЛЕМА ОБРАННЯ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ, ДО ЯКОГО НАЛЕЖИТЬ ПЕРЕРАХОВУВАТИ ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ПОДАТКОВА АДРЕСА ПЛАТНИКА ПОДАТКУ ЧИ ПОДАТКОВОГО АГЕНТА)

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Поліщук Марина Юріївна

Україна, м. Київ, Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана, магістр, асистент кафедри стратегії підприємств

Читать дальше ИнформацияДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ

к. э. н., доцент Алла Дарованная,
к. э. н., доцент Виорика Лопотенко

Республика Молдова, ASEM, кафедра Банковское Дело

Читать дальше ИнформацияОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬCКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

кандидат экономических наук, доцент Турсунов Имамназар,
кандидат экономических наук, доцент Файзиева Ширин

Узбекистан, Каршинский инженерно-экономический институт

Читать дальше ИнформацияРАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬCКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

д. е. н., професор Лапко О. О.,
к. е. н. Крамарев Г. В.

Україна, м. Київ, ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», ПАТ «Український
нафтогазовий інститут»

Читать дальше ИнформацияОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И ОБЩИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кульмагамбетова Жанаргуль Жумабаевна

Международный университет Кыргызстан, Докторант высшей школы докторантуры (PhD)

Читать дальше ИнформацияИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И ОБЩИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ELECTRONIC GOVERNMENT IN THE INFORMATION SOCIETY

1academician, Ph.D., Doct. Sci., prof. Gulamov Saidakhror Saidakhmedovich,
2academician of agricultural sciences, Ph.D., Doct. Sci., prof. Gulamov Saidasror Saidakhmedovich
3Shermukhamedov Bobur Abbasovich

Uzbekistan;
1Chief of the Chair of Training Centre of Government State of Statistics of Republic of Uzbekistan,
2Tashkent agrarian university,
3Tashkent state economic university, competitor.

Читать дальше ИнформацияELECTRONIC GOVERNMENT IN THE INFORMATION SOCIETY

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПЛОЩАДИ ГЮРЗУНДАГ В СВЯЗИ С ЕЕ СТРУКТУРНО- ТЕКТОНИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ

Насибова Г. Д.

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности

Читать дальше ИнформацияПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПЛОЩАДИ ГЮРЗУНДАГ В СВЯЗИ С ЕЕ СТРУКТУРНО- ТЕКТОНИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ И ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ КУРИНСКОЙ МЕЖГОРНОЙ ВПАДИНЫ

Абдуллаева В. К.

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности

Читать дальше ИнформацияГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ И ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ КУРИНСКОЙ МЕЖГОРНОЙ ВПАДИНЫ

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ПОСІЧЕНИХ ВИРОБІВ ІЗ РОСЛИННИМ НАПОВНЮВАЧЕМ

канд. техн. наук Слащева А. В.,
канд. техн. наук Попова С. Ю.

Україна, Кривий Ріг, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського

Читать дальше ИнформацияДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ПОСІЧЕНИХ ВИРОБІВ ІЗ РОСЛИННИМ НАПОВНЮВАЧЕМ

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІАЛЬНИХ ГАЗОВИХ ОПОР З ВНУТРІШНЬОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ

к. т. н., доц. Віштак І. В.,
к. т. н., проф. Федотов В. О.

Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет

Читать дальше ИнформацияНАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІАЛЬНИХ ГАЗОВИХ ОПОР З ВНУТРІШНЬОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ

СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ, ОЧИСТКИ І ЗБАГАЧЕННЯ БІОГАЗУ МЕТАНОМ

Недава О. А.

Україна, м. Харків, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний
інститут екологічних проблем», аспірант

Читать дальше ИнформацияСУЧАСНІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ, ОЧИСТКИ І ЗБАГАЧЕННЯ БІОГАЗУ МЕТАНОМ

СРАВНЕНИЕ МАГНИТНЫХ ДАННЫХ В КОМПЛЕКСАХ ЖЕЛЕЗА (II)

маг. ест. наук, докторант Игимбаева Д. А.,
д. х. н., профессор Еркасов Р. Ш.

Республика Казахстан, г. Астана, Евразийский национальный университет
им. Л. Н. Гумилева

Читать дальше ИнформацияСРАВНЕНИЕ МАГНИТНЫХ ДАННЫХ В КОМПЛЕКСАХ ЖЕЛЕЗА (II)

ANTIMICROBIAL HYBRID COATINGS — OBTAINING, THERMOPHYSICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES AND USE

1Prof., Dr. Chem. Sci. Lekishvili N. G.,
1,2Dr. Barbakadze Kh. A.,
2Dr. Lekishvili G. N.,
2Prof., Dr. Biol. Sci. Arziani B. A.

1Georgia , Tbilisi, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Exact and Natural Sciences,
Institute of Inorganic-Organic Hybrid Compounds and Nontraditional Materials;
2 Georgia , Tbilisi, Tbilisi State Medical University

Читать дальше ИнформацияANTIMICROBIAL HYBRID COATINGS — OBTAINING, THERMOPHYSICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES AND USE

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА БАКУ

Керимова Айгюль Джавид кызы

Азербайджан, Баку, Азербайджанский архитектурно-строительный университет,
докторант кафедры «Архитектурное проектирование и градостроительство»

Читать дальше ИнформацияЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА БАКУ

ВЗАЄМОВПЛИВ КОНСТРУКЦІЙ І ФОРМИ В ПРОЕКТУВАННІ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

кандидат технічних наук, доцент Василишин Віталій Ярославович

Україна, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки

Читать дальше ИнформацияВЗАЄМОВПЛИВ КОНСТРУКЦІЙ І ФОРМИ В ПРОЕКТУВАННІ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

ПРОПАГАНДА НОВИХ МЕТОДІВ РОБОТИ В ОСНОВНИХ СФЕРАХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКИХ ФАХОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

кандидат наук із соціальних комунікацій Іваницька Б.

Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

Читать дальше ИнформацияПРОПАГАНДА НОВИХ МЕТОДІВ РОБОТИ В ОСНОВНИХ СФЕРАХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКИХ ФАХОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕСТРУКТИВНОСТИ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1д. с. — х. н. Боговин А. В.,
1к. с. — х. н. Пташник М. М.,
2к. биол. н. Дудник С. В.

1Украина, Киевская обл., пос. Чабаны, Национальный научный центр «Институт земледелия НААН»
2Украина, г. Киев, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Читать дальше ИнформацияОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕСТРУКТИВНОСТИ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ