ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИКАРПАТТЯ В УМOВAХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Квасній Л. Г., к. е. н.,  доцент, професор Міжнародної кадрової академії;
Квасній З. В., к. е. н., викладач кафедри менеджменту та адміністрування

Україна, м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Читать дальше ИнформацияПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИКАРПАТТЯ В УМOВAХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

РОЛЬ ЕКOНOМIЧНОЇ БEЗПEКИ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ТУPИCТИЧНИХ ПIДПPИЄМCТВ В УМOВAХ ГЛOБAЛЬНИХ ЗМIН

1Щербан О. Я., к. е. н.
2Федишин В. В., аспірантка

Україна, м. Дрогобич,
1Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка»;
2Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Читать дальше ИнформацияРОЛЬ ЕКOНOМIЧНОЇ БEЗПEКИ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ТУPИCТИЧНИХ ПIДПPИЄМCТВ В УМOВAХ ГЛOБAЛЬНИХ ЗМIН

КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1Шерман Є. М., к. екон. наук,
2Шерман М. І., д. пед. наук, профессор,
2Самчинська Я. Б., к. екон. наук, доцент

1Україна, м. Херсон, Херсонське навчально-виховне об’єднання «Хабад»,
2Україна, м. Херсон, Херсонський державний університет

Читать дальше ИнформацияКОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВПЛИВ «РОЗУМНИХ ПРИСТРОЇВ» НА РОЗВИТОК РИНКУ МОБІЛЬНОГО ТА ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Татомир І. Л., к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Україна, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

Читать дальше ИнформацияВПЛИВ «РОЗУМНИХ ПРИСТРОЇВ» НА РОЗВИТОК РИНКУ МОБІЛЬНОГО ТА ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Смаглій В. О., к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування 
Шегеда О. В., здобувач,
Олійник В. А., аспірант

Україна, Житомирський національний агроекологічний університет

Читать дальше ИнформацияСУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СФЕРИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Рибчук А. В., д. е. н, професор
Квасній О. Р., аспірантка

Україна, м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Читать дальше ИнформацияОЦІНКА ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СФЕРИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

WAYS OF IMPROVING MARKETING POLICY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

1Miroslava Vladimirovna Moklyak
1Yulija Mihaylovna Popova
2Svistun Lyudmila Anatolievna
3Sergienko A. G.
Yurij Kondratuyk

Ukraine, Poltava National Technical University
1Ph.D., Associate Professor at the Department of International Economics and Marketing
2Ph.D., Associate Professor at the Department Of  Finance and Banking
3Master of Science

Читать дальше ИнформацияWAYS OF IMPROVING MARKETING POLICY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Пивовар П. В., к. е. н.
Пивовар А. М., к. е. н.
Дідух Д. М., к. е. н.

Україна, Житомирський національний агроекологічний університет

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ИННОВАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ C ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГЕОГРАФИИ

Набиев Алпаша Алибек, д. н. по геоинформатике

Азербайджан,г.Баку, Бакинский Государственный Университет, Географический факультет, Старший преподаватель кафедры физической географии

Читать дальше ИнформацияИННОВАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ C ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГЕОГРАФИИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Мухтарова Ж. Е., м. э. н., ассистент,
Болат А. Д., м. э. н., ассистент

Республика Казахстан, город Астана, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина (КАЗАТУ)

Читать дальше ИнформацияСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГО–ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ АГРОКОМПЛЕКСА

Рустембаев Б. Е., д. э. н, профессор
Хапова А. В., м. э. н., старший преподаватель
Рустембаева А. Н., старший преподаватель
Мухтарова Ж. Е., м. э. н., ассистент

Республика Казахстан, город Астана, Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина (КАЗАТУ)

Читать дальше ИнформацияОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГО–ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ АГРОКОМПЛЕКСА

МАТЕМАТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПП«ЛЕДІ ШУЗ»

Гречко А. В. к. е. н., доцент
Мельнікова О. М. студентка бакалавр

Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені  Ігоря Сікорського

Читать дальше ИнформацияМАТЕМАТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПП«ЛЕДІ ШУЗ»

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Мельниченко О. А., д. держ. упр. , проф. 

Україна, Харків, Національний університет цивільного захисту України

Читать дальше ИнформацияВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Лень В. С., к. э. н., профессор

Україна, м. Чернігів, Чернігівський національний технологічний університет, кафедра
Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита

Читать дальше ИнформацияСТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Кочесокова М.К., аспирант,
Кусраева С.В., аспирант,
Кочесоков А.К., студент,

Северо-Кавказский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации

Читать дальше ИнформацияРОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО ТИПА РЕГИОНОВ, ДИАГНОСТИКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ

1Ерохин Илья Игоревич,
2Ерохина Елена Вячеславовна доктор экономических наук, доцент

1Россия, г. Калуга, главный специалист министерства финансов Калужской области г. Калуги
2Россия, г. Калуга, ФГБОУ ВО Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), филиал в г. Калуге, профессор кафедры экономики и организации производства

Читать дальше ИнформацияХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО ТИПА РЕГИОНОВ, ДИАГНОСТИКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ДП «АНТОНОВ»

Гречко A. В., к. е. н., доцент
Прокопенко Я. Г., студенткa

Україна, Національний технічний університет «Київського політехнічного інституту імені Ігоря
Сікорського», кaфедра економіки і підприємництва, факультет менеджменту і маркетингу

Читать дальше ИнформацияЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ДП «АНТОНОВ»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

PhD, Vitalii Dankevych

Ukraine, Zhytomyr, Zhytomyr National Agroecological University, Economics and Management
Faculty, Department of International Economic Activity Management

Читать дальше ИнформацияТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО СЕРТИФІКОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА

1Dr. Evgen Dankevych,
2PhD candidate Olexander Chaikin,
3PhD Vitalii Dankevych

Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine
1 Department of Environmental Safety and Environmental Economics, Ecology and Law Faculty,
2 Scientific Research and Innovation Development Leading Specialist,
3 Department of International Economic Activity Management, Economics and Management Faculty

Читать дальше ИнформацияОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО СЕРТИФІКОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА