БАЗОВІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1К.пед.н. Ковальчук Ірина Сергіївна

2 Суховецька Світлана Володимирівна,

3 Колодій-Загільська Олена Андріївна

Україна, м. Житомир, Державний університет Житомирська політехніка;

1 Доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики;

2 Старший викладач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики;

3 Викладач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики


DOI:
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30092019/6670

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

The study was aimed to outline basic scientific approaches to the formation of communicative competence of students of non-linguistic specialties by means of English language. Scientists consider communicative competence to be one of the most important qualities of a competent specialist. It implies the ability to function successfully in the system of interpersonal relationships. Based on the research, the author’s definition of communicative competence is formed as a set of knowledge, skills and the ability of an individual to apply them as well as experience necessary for effective communication in certain communication situations. The main purpose of students’ training of non-linguistic specialties is to develop communicative competence while studying English. Thus the basic scientific approaches are as following: competence, humanistic, communicative, cultural and systematic.


Keywords: 
competence, communicative competence, students, English language, basic scientific approaches.

References


1. Ашиток Н.І. Формування комунікативної компетенції як складової професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – No 4 (87). – С. 92-96.
2. Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів. – К. : Ленвіт, 2013. – C. 340-350.
3. Борисенко В. В. Теоретичні засади категорії «компетенція» / В. В. Борисенко // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 96. – С. 20-29.
4. Веретенникова А. Е. Развитие иноязычной письменной коммуникативной компетентности у студентов в соответствии с Болонским процессом [Текст] / А. Е. Веретенникова // Высшее образование сегодня. – 2008. – No 5. – С. 26-30.
5. Добротвор О. В. Комунікативна компетентність як предмет наукового дослідження / О. В. Добротвор // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2013. – Вип. 3. – С. 56-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_3_8 [Дата звернення 24 вересня 2019].
6. Заброцький М.М., Максименко С.Д. Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування. – Київ-Житомир: Волинь, 2000. – С.32-37.
7. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и развитие компетентности в общении. – М.: Изд – во МГУ, 1990. – С. 255-256.
8. Калінін В.О. Педагогічна технологія «діалог культур» як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: Монографія / За заг . ред. проф. О.А. Дубасенюк. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 100-110.
9. Кириллова Г.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения / Г.Д.Кириллова – М.: Просвещение, 1980. – С. 24, 37-38.
10. Костенко Н. І. Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей / Н. І. Костенко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2012. – No 5. – С. 86-89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_5_21[Дата звернення 27 вересня 2019].
11. Краткий психологический словарь: словарь / В. В. Абраменкова [и др.]; сост. Л. А. Карпенко; под
общ. ред.: А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – Москва: Политиздат, 1985. – С.156.
12. Кузьмина Е.С., Семенов В.Е. Коллектив. Личность. Общение: словарь социально-психологических понятий. Ленинград: Лениздат, ред. 1988. – С. 23-24.
13. Нагірний Л. Я. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції студентів / Л. Я. Нагірний // Науковий журнал Чернівецького університету : актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – Вип. 4. – С. 101–111.
14. Ніколаєнко І. В. Міжкультурна комунікація і мова. [online] Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Philologia/21224.doc.htm. [Дата звернення 26 вересня 2019].
15. Плиско К. М. Принципи, методи і форми навчання української мови : теоретичний аспект / К. М. Плиско. – Х. : Основа, 1995. – С. 124-125.
16. Овчаренко Л. Р. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей / Л. Р. Овчаренко // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2016. – Вип. 11. – С. 104-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2016_11_20 [Дата звернення 20 вересня 2019].
17. Черезова І.О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості / І.О. Черезова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – No1. – 2014. – Херсон, 2014. – С. 103– 108. – (Серія «Психологічні науки»).
18. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е. И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2001. – C. 130-135.
19. Штофф В.А. Моделирование и философия, М.-Л., «Наука», 1966. – С. 301-302.