A GENESIS OF CHRISTOLOGICAL BELIEFS IN THE ANTENICENE PERIOD

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor Sokolovskyi Oleh Leonidovych

Ukraine, Zhytomyr, Zhytomyr Ivan Franko State University

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

 

References

1. Moskalyk Ya. Narys hrystologichnoi doctryny. [Essay of Christological Doctrine]: / Ya. Moskalyk. – L: Vyd. LBA: Svichado, 1998. – 88 p.
2. Pisarev L. Ocherky iz istorii patristicheskoho verouchenia. [Essays of Christian doctrines of patristic period: the apostles century (1st and early 2nd c.)] / L. I. Pisarev. – Kazan: tipografiya, 1915. – 653 p.
3. Schaff F. Istoria hrystianskoi tserkvi. [The history of Christian church in 7 volumes]: — Volume 2: Ante-Nicene Christianity. 100-325 BC / Philip Schaff; [Trans. by O. A. Rybakov]. — 2nd ed. – SPb .: Bible for all. 2010. – 572 p.
4. Dunn, James D. Edinstvo i mnogoobraziie v Novom Zavete. [Unity and Variety in New Testimony: research of Christianity nature] / James D. Dunn, [English translation of N. Balashov, H. Yastrebov]. – Moscow: Bibl.bohos. of sv.apost. Andrei, 1997. – 526p.
5. Sidorov A. Istoriya hrystianskoho bohosloviya. [History of Christian theology. – Part I: From the occurrence to the Third Ecumenical Council (431)]: [Uchebnoe posobie] / A. I. Sidorov. – M.: IPK MHLU «Rema», 2011. – 240 p.
6. Posnov M. Istoriia hrystianskoi tserkvi. [History of Christian Church]: / M. E. Posnov. – М.: Holy Trinity Orthodox School, 2002. – 340p.
7. Irinei Lionskii. Tvorenie / sv. Irinei Lionskii. [Creation]: – [Repr. publ.]. – Moscow: Palomnyk: Blahovest, 1996. – 622, [17] p.
8. Berkhof L. Istoriya hristianskih doktrin. [History of Christian doctrines]: Michigan, 1949 – 205 p.
9. Talber N. Istoriia tserkvi. [History of church]: P. 1. /N. D. Talberg. – М.: Holy Trinity Orthodox School, 2002. – 160 p.
10. Davydenko O. Dohmatycheskoe Bohoslovie. [Dogmatics: Lectures. Part 1 and 2] / Oleg Davydenko. – Moscow: PSTGU, 1997. – 159 p.